Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Không thể phụ lòng mong đợi của Nhân dân

(TGAG)- Ngay khi bước vào đổi mới, Đảng đã sớm nhìn thấy: “…trong xã hội ta đang có những hiện tượng không bình thường”; “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức quyền... đã sống xa dân, không quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết do quần chúng đặt ra... Không ít cơ quan chính quyền không tôn trọng ý kiến của Nhân dân, không làm công tác vận động quần chúng, chỉ quen dùng các biện pháp hành chính”. Nhưng “Nhân dân ta rất cách mạng... Trong hoàn cảnh Đảng có sai lầm, khuyết điểm, Nhân dân vẫn thiết tha mong đợi Đảng khắc phục sai lầm, đưa đất nước tiến lên. Đảng ta không thể phụ lòng mong đợi đó của Nhân dân”.

Đại hội lần thứ VI yêu cầu: “Toàn Đảng, từ các đồng chí lãnh đạo đến mọi đảng viên, phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào”. Đại hội nhấn mạnh: “Ý thức phục vụ Nhân dân phải được thấu suốt trong hoạt động của cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước. Đó là tiêu chuẩn hàng đầu đánh giá phẩm chất mỗi người”.

Mặc dù đã ra sức sửa chữa, nhưng như Hội nghị lần thứ ba (khóa VII) nhận định: “Không ít cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng cuốn hút, trở nên thoái hóa, hư hỏng. Tệ tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, ăn chơi vung phí tài sản của Nhân dân rất nghiêm trọng và kéo dài”. Đến Hội nghị Trung ương 6 (lần 2, Khóa VIII), tình hình càng xấu đi: “Sự suy thoái… có chiều hướng phát triển nghiêm trọng”. Nguy hiểm hơn nữa như Hội nghị TW 4 (Khóa XI) khẳng định: “Sự suy thoái” có cả trong “một số cán bộ cao cấp”. Chính vì thế mà phạm vi ảnh hưởng và tác hại của nó càng nghiêm trọng hơn.

Hội nghị lần thứ tư (khóa XII) tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Sở dĩ Trung ương tiếp tục có Nghị quyết về vấn đề này là do việc: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”. “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng”.

Từ đó: “Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút”; “đe dọa sự tồn vong của chế độ”. Vì vậy, mục tiêu của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác Dân vận nói riêng là: “Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Nhân dân đã sinh thành nên Đảng ta. Mỗi đảng viên và cán bộ phải hiểu sâu sắc rằng: “Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Phải tôn trọng Nhân dân bởi: “Dân vi quý”; “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”; “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”… Nhưng do sa vào chủ nghĩa cá nhân, một số cán bộ đảng viên: "…tự cho mình là cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng, mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, tuyên truyền giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trống gì".

Yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách hiện nay là phải tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của Nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của Nhân dân. Tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của dân, do dân, vì dân./.

Sự thật
--------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
12586212