Truy cập hiện tại

Đang có 210 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Không được phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám

(TGAG)- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, hy sinh, kiên cường và tài giỏi của Đảng và nhân dân ta.

>> Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam
>> Cách mạng Tháng Tám - Những bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ hôm nay
>> Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8): Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền
>> Cách mạng Tháng Tám - Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng Cộng sản Việt Nam
 

Cách  mạng Tháng Tám thành công, đất nước, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Một thực tế không thể phủ nhận rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; dân tộc Việt Nam từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; thắng lợi này cũng lần đầu tiên đã đem lại quyền công dân, quyền con người cho nhân dân ta; người dân Việt Nam không còn là dân bản địa hay bản xứ nữa.

Có được thắng lợi đó là do dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã trải qua 15 năm đấu tranh oanh liệt với 3 cao trào đấu tranh và kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa toàn diện trên cả nước. Biết bao chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước đã kiên cường đấu tranh vào sinh, ra tử, hy sinh cả tính mạng của mình vì nền độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Thành quả đó không bao giờ tự nhiên mà có, phải do công lao phấn đấu của nhiều người, nhiều thế hệ, phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, bằng xương máu của hàng triệu đồng bào, điều này không cho phép ta lãng quên. Những ai biết tôn trọng lịch sử đều thừa nhận sự thật hiển nhiên đó.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến đánh giá không đúng thành công của Cách mạng Tháng Tám; bằng những cách nói khác nhau, nhưng tựu trung họ đều cắt xén, xuyên tạc lịch sử, lấy một hiện tượng không tiêu biểu quy thành bản chất, lập luận một cách ngụy biện, rút ra kết luận không dựa trên luận cứ, luận chứng khoa học. Mục đích đen tối của họ, suy cho cùng là nhằm phủ nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của quần chúng yêu nước cách mạng, phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Từ đó bác bỏ con đường đã và đang đi của cách mạng Việt Nam, đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra và thắng lợi, có những nhân chứng lịch sử, những nhà nghiên cứu lịch sử chính trị, quân sự, ngoại giao Việt Nam và cả những người từng ở trong bộ máy chính trị, quân sự của Pháp đề cập ở mức độ khác nhau, nhưng đều phản ánh đúng một sự thật khách quan rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam và nòng cốt là Mặt trận Việt Minh đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng, địch trở nên suy yếu, tạo ra thời cơ để ta vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

72 năm qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945), cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách lớn, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng ý nghĩa và sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám luôn là niềm tự hào, vinh quang thuộc về dân tộc Việt Nam và các thế hệ nối tiếp. Phát huy tinh thần Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng tám năm 1945, chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc làm điểm tựa cho lịch sử, lấy sức ta mà giải phóng cho ta. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử cách mạng của Cách mạng Tháng 8 năm 1945./

Lê Hân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534912