Truy cập hiện tại

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

(TGAG)- Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.
 
 
Kể từ khi ra đời cho đến nay, trước sau như một, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Gần 87 năm hoạt động và lãnh đạo cách mạng, ở những thời điểm quan trọng mang ý nghĩa bước ngoặt, Đảng ta đều vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, dự báo được tình huống có thể xảy ra, để từ đó chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc xử lý tình huống. Thắng lợi của đường lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Ai cũng biết rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ có một, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga cũng chỉ có một, nhưng đi theo, làm theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và lý tưởng của cách mạng Tháng Mười thì có nhiều Đảng Cộng sản… Các đảng này có cơ cấu tổ chức, đội ngũ đảng viên khác nhau, tiếp thu và vận dụng lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có một số điểm cũng khác nhau. Do đó, những sai lệch trong nhận thức và hành động của một số Đảng Cộng sản có thể xảy ra bởi sự nhận thức và vận dụng lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thực tiễn còn có một khoảng cách lớn. V.I.Lênin lãnh tụ thiên tài của cách mạng Tháng Mười đã dự báo, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như khi chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập rồi, các Đảng Cộng sản không được một chút lơ là, mất cảnh giác, không được xa rời lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chỉ có như vậy mới giúp họ đi đến mục tiêu cuối cùng. Rõ ràng là, ở đâu và bao giờ cũng vậy, việc tuân thủ những nguyên tắc mácxít - lêninnít trong xây dựng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một nguyên tắc tối thượng đối với những đảng viên của Đảng Cộng sản.

Thực tiễn đấu tranh cách mạng của các Đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta gần 87 năm qua khẳng định rằng, cách mạng có thể giành được thắng lợi khi và chỉ khi Đảng Cộng sản có cương lĩnh đúng đắn, đường lối lãnh đạo và chủ trương, biện pháp tiến hành nhiệm vụ cách mạng phù hợp, sáng tạo. Nhờ đó, công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ổn định, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, từng bước được nâng cao. Ngược lại, bất kể Đảng Cộng sản nào, nếu sai lầm về đường lối lãnh đạo thì sớm hay muộn đều đưa sự nghiệp cách mạng đi vào ngõ cụt, rơi vào tình trạng khủng hoảng; sự nghiệp đấu tranh, giải phóng giai cấp và xã hội cũng như sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí thất bại cay đắng, thành quả cách mạng bị đổ vỡ, nhân dân lao động vẫn trong tình trạng đói khổ, lầm than. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã phản ánh rõ điều này.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Bài học này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng quy luật khách quan, Đảng ta đã sớm nhìn nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của bạn và chính mình trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã minh chứng vai trò lãnh đạo của Đảng mácxít - lêninnít là hoàn toàn đúng đắn. Với kết quả đạt được trong 30 năm đổi mới, Đảng ta được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhân dân ta thừa nhận, tôn vinh và khẳng định: Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là sự thật! Ai đó dù có thành kiến hoặc có quan điểm đối lập với Đảng ta, nhưng không thể phủ nhận những kết quả mà nhân dân Việt Nam tạo dựng trong 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì vậy, một lực lượng nào đó nói rằng sẽ đứng ra thay Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân là điều không thể chấp nhận, là làm đảo lộn cuộc sống, gây mất ổn định xã hội, làm xáo trộn trật tự an ninh của xã hội ta. Những “kiến nghị”, những “lời khuyên”, những “bức thư tâm huyết” của những người nhân danh người dân, đại diện người dân, kiến nghị với Đảng đòi thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể chấp nhận./.

Hòa Bình
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28101427