Truy cập hiện tại

Đang có 436 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Củng cố niềm tin, bảo vệ Đảng, giữ vững chế độ ta

(TGAG)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới; đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng còn hạn chế, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chưa đạt mục tiêu, yêu cầu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không những chưa được đẩy lùi, mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.
 
Nguyên nhân chủ quan bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đáp ứng với nền kinh tế thị trường. Chưa làm rõ nguyên tắc kiểm soát quyền lực. Quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo, Nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn kém hiệu quả.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật;  kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá; kiên quyết, kiên trì, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp; trên cơ sở nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; không để kẻ địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc, kích động, gây rối nội bộ. Nghị quyết nêu bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình;  về cơ chế, chính sách;  kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân chắc chắn sẽ thành công: Củng cố niềm tin, bảo vệ Đảng, giữ vững chế độ ta. Niềm tin tưởng và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ chúng ta có ý nghĩa quyết định là sự gương mẫu của đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn./.

Lê Hồng Khâm

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25057392