Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Thoại Sơn phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Kết quả bước đầu của phong trào “Toàn dân xây dựng Nông thôn mới”

Thoại Sơn là một trong những huyện có những phong trào hành động cách mạng rất sôi nổi cùng với quá trình đổi mới của đất nước như: chuyển toàn bộ diện tích lúa 1 vụ, sang 2 vụ rồi 3 vụ/năm. Cùng với quá trình đó là phong trào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Kết quả của những phong trào đó đã tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2015), với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, các ngành, các cấp trong huyện đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, tích cực huy động, vận động mọi nguồn lực tại địa phương để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới. Đồng thời, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên để thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây dựng, củng cố, nâng cấp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, quyền dân chủ được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến cuối năm 2015, trên địa bàn huyện đã có 2 xã Vĩnh Phú và Vĩnh Trạch được Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới; có 1 xã đạt 15/19 tiêu chí, 2 xã đạt 13/19 tiêu chí, 1 xã đạt 12/19 tiêu chí, 3 xã đạt 11/19 tiêu chí, 4 xã đạt 10/14 tiêu chí và 1 xã đạt 8/19 tiêu chí. Đó cũng chính là lý do để Thoại Sơn được chọn là huyện điểm xây dựng huyện Nông thôn mới.

Quyết tâm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020

Để tạo ra sự đoàn kết nhất trí và thống nhất cao trong xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Thoại Sơn ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/HU ngày 22/7/2016 và Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/7/2016. Toàn bộ những tiêu chí, chỉ tiêu của huyện được rà soát, đánh giá mức độ đạt, chưa đạt, nguyên nhân khách quan, chủ quan và khả năng thực hiện để có những biện pháp, giải pháp và lộ trình cụ thể, khả thi. Theo đó, huyện phấn đấu năm 2017 đạt chuẩn Nông thôn mới 3 xã Thoại Giang, Định Mỹ, Định Thành; năm 2018 phấn đấu đạt chuẩn 5 xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Vọng Đông, Tây Phú, An Bình; năm 2019 phấn đấu đạt chuẩn 4 xã Bình Thành, Phú Thuận, Mỹ Phú Đông, Vọng Thê. Thời gian các xã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới được xác định sớm hơn 1 năm so với thời gian ấn định của tỉnh. Và đến năm 2020, huyện sẽ công bố đạt chuẩn Huyện nông thôn mới. Đây là quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ huyện Thoại Sơn.

Sau lễ phát động (ngày 27/7/2016), các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới; thường xuyên thông tin về các mô hình tốt, điển hình tiên tiến để kịp thời động viên, khuyến khích sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, địa phương, đơn vị và Nhân dân; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Trên cơ sở phát huy dân chủ, lãnh đạo huyện và các xã luôn quan tâm lắng nghe, tranh thủ sự hiến kế của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Để bảo đảm cho Kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo của huyện do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các xã theo kế hoạch. Qua các đợt kiểm tra, đoàn đã giúp cho các xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện những tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng.

Song song đó, huyện tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ và năng lực chuyên môn để bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Thực hiện chủ trương mọi kế hoạch và hoạt động cụ thể phải do chính người dân ở địa phương bàn bạc và quyết định tổ chức thực hiện nhằm hướng tới lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Với những điều kiện và tiền đề sẵn có, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân, tin tưởng rằng, đến năm 2020, huyện Thoại Sơn sẽ hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577