Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Tích cực đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo

(TGAG)- Quan điểm nhất quán của Đảng ta: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật”.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  đã nêu rõ: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”; “Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Tuy nhiên, “các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không được xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;… hoặc không được chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.”

Trong tiến trình cách mạng, Đảng ta đã luôn quan tâm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Nhiều chủ trương lớn về công tác tôn giáo được Đảng và Nhà nước ban hành, triển khai thực hiện đã làm chuyển biến cơ bản, tích cực trong công tác tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tự do của mình. Hiện nay, cả nước có khoảng 24,3 triệu tín đồ các tôn giáo, chiếm hơn 25% dân số; gần 80 ngàn chức sắc, nhà tu hành, 133,7 ngàn chức việc, trên 27,9 ngàn cơ sở thờ tự. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đều được chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động theo đúng luật pháp. Nhìn chung, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo rất phấn khởi; đồng bào có đạo an tâm tu hành, tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thực tế là như thế, nhưng với mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng các vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Với hàng chục đài phát thanh bằng tiếng Việt, hàng trăm đầu báo và hàng ngàn website, blog cá nhân ở hải ngoại; chúng lập nhóm để tuyên truyền, kích động, xúi giục chống chính quyền, gây mất an ninh trật tự xã hội nhiều nời trên đất nước ta trong thời gian qua.

Điều chúng làm là thiếu thực tế những gì diễn ra ở đất nước ta hiện nay; là hành động sai trái, thù địch, đi ngược lại lợi ích dân tộc; vi phạm luật pháp Việt Nam. Đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân cần nhận diện, chủ động đấu tranh, vạch rõ âm mưu thâm độc của bọn chúng./.
Sự Thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402027