Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Hơn 1.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(TUAG)- Từ ngày 15 - 21/10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở đợt tập huấn tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 cho hơn 1.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các địa phương trong tỉnh.Nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở có thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền xây dựng NTM trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành 1.500 cuốn “Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền xây dựng NTM theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu”, theo đó tài liệu bao gồm nội dung các bộ tiêu chí và hướng dẫn cách xác định các tiêu chí, chỉ tiêu. Song song đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 với các chuyên đề: Một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn và những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới; Tập trung triển khai, thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh, cho hơn 1.500 đại biểu là báo cáo viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; các báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các báo cáo viên cấp huyện và các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã thuộc huyện, thành phố: Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành và Long Xuyên.Qua các buổi hội nghị báo cáo viên cũng đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung những vấn đề: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản, hướng dẫn các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các địa phương liên quan đến nhóm các tiêu chí xây dựng ấp NTM, xây dựng xã NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng xã NTM kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó tuyên truyền rộng rãi các chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tuyên truyền những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền nội dung các Bộ tiêu chí ấp NTM, Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Tuyên truyền khuyến khích thực hiện “Mỗi xã một sản phẩm”, quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thương hiệu của tỉnh An Giang; “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả và thích ứng với biến đổi khi hậu”, làm cho người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về sản xuất hàng hóa, gắn với chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân tham gia xây dựng ấp NTM, xây dựng xã NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng xã NTM nâng cao kiểu mẫu.

Theo quan điểm của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do vậy, cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước, đó là tập trung cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560802