Truy cập hiện tại

Đang có 163 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Truyền thống 87 năm ngành Tuyên giáo An Giang 01/8/1930 - 01/8/2017

(TGAG)- Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác- Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền phát hành tài liệu Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 tháng 8, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình.

Trong suốt lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn xem công tác tư tưởng nói riêng, công tác tuyên giáo nói chung là bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Với tầm quan trọng đó, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Đến năm 2007, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Cùng với Đảng bộ An Giang, ngành Tuyên giáo An Giang đã có lịch sử 87 năm. Từ khi thành lập vào tháng 4 năm 1930, Ðảng bộ An Giang đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư tưởng. Những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Long Xuyên, Châu Đốc cũng đồng thời là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Ðảng, làm nhiệm vụ truyền bá đường lối của Ðảng, huấn luyện cán bộ, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú như: rỉ tai tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, mở lớp huấn luyện, in và phát hành báo “Cùng Khổ”, “Lao Khổ”, “Bạn nghèo”, hình thành các tổ đọc báo, rải truyền đơn, diễn thuyết, tổ chức quần chúng mít-tinh, biểu tình đòi dân sinh, dân chủ, đấu tranh công khai, trực diện với kẻ thù... Từ đó, các tổ chức cơ sở Ðảng được phát triển, lý tưởng cách mạng được truyền bá rộng trong dân, lực lượng cách mạng ngày càng lớn mạnh.

Phong trào cách mạng có nhiều lúc hết sức khó khăn. Khởi nghĩa Nam kỳ vào ngày 2/12/1940, đánh vào quận lỵ Chợ Mới, ta làm chủ nhiều ngày ở hàng chục xã của Chợ Mới, Tân Châu, Hồng Ngự... Nhưng sau đó, Cuộc khởi nghĩa bị địch đàn áp đẫm máu, phong trào cách mạng lắng xuống. Đây là giai đoạn khó khăn của Đảng bộ, là giai đoạn đấu tranh tư tưởng quyết liệt để giành dân, để củng cố niềm tin vào cách mạng. Một lần nữa báo chí, truyền đơn, văn kiện của Đảng, của Mặt trận Việt Minh, tính chiến đấu của người đảng viên lại giữ vai trò quan trọng trong công cuộc tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng, nhờ đó các đoàn thể cứu quốc được khôi phục, các tổ chức cơ sở Đảng được phục hồi, phát triển.

Trong thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở An Giang có phần đóng góp trực tiếp của công tác tư tưởng, chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/1945) toàn vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, lực lượng cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn, không đổ máu. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cũng chính là thắng lợi của công tác tư tưởng đã tuyên truyền cổ vũ quần chúng, biến sức mạnh quần chúng thành khí thế áp đảo quân thù. Đó là nhờ vào phương pháp đấu tranh tư tưởng đúng đắn, vận động thuyết phục các giáo phái ủng hộ Việt Minh, sử dụng quần chúng gây áp lực để buộc địch giao chính quyền.

Đầu năm 1947, Ban Tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh tỉnh được thành lập. Trong năm 1947, Ban Tuyên truyền tỉnh Long Xuyên hình thành. Ban có các bộ phận: Hội họa, nghệ thuật, tuyên truyền, báo chí, phát hành tờ “Tin tức giải phóng”. Đoàn văn công diễn lưu động khắp vùng Long Xuyên, sang tận Tân Hiệp (Rạch Giá), đồng thời sáng tác nhiều bài hát phục vụ cách mạng.

Đầu năm 1948, hai tỉnh Long Châu Tiền và Long Châu Hậu được thành lập từ tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc. Ban Tuyên huấn hai tỉnh được thành lập hoạt động trên lĩnh vực Tuyên- Văn- Huấn- Giáo. Tuy trong hoàn cảnh kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, nhưng công tác tư tưởng được đẩy mạnh với nhiều hình thức: Tuyên truyền lưu động, giáo dục, báo chí, văn nghệ quần chúng... Công tác tuyên huấn gắn với hoạt động võ trang tuyên truyền phục vụ cho nhiệm vụ chính trị là khôi phục nhân tâm, xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng, giữ vững và mở rộng  địa bàn hoạt động.

Cuối năm 1950, Tỉnh Long Châu Hậu nhập thêm Hà Tiên thành tỉnh Long Châu Hà, tỉnh Long Châu Tiền nhập thêm Sa Đéc thành tỉnh Long Châu Sa. Ban Tuyên huấn hai tỉnh được củng cố, phát triển gắn liền với hoạt động của Ty Giáo dục, Ty Thông tin - Tuyên truyền với khá đủ các bộ phận nghiệp vụ như: Báo chí, văn nghệ, đoàn tuyên truyền lưu động, nhà in, Phân hội Văn nghệ (với các bộ phận trực thuộc gồm hội họa, điêu khắc, in litô, nhiếp ảnh). Bộ phận Huấn - Giáo của Ban Tuyên huấn trực tiếp phụ trách Trường Đảng tỉnh. Đoàn văn công tỉnh được hình thành phối hợp với các đội tuyên truyền lưu động của huyện, của đoàn thể (nhất là Tỉnh đoàn Thanh niên) hoạt động sôi nổi. Công tác huấn học gắn với trường Ðảng Phan Ðăng Lưu đào tạo hàng trăm cán bộ, đảng viên dân quân chánh, từ chi ủy viên đến huyện ủy viên.

Suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ sau Hiệp định Gienève năm 1954 đến tháng 4 năm 1975 mặc dù phải nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, tái lập tỉnh, nhưng đội quân những người làm công tác tư tưởng - văn hoá, báo chí, nghệ thuật của An Giang đã đến tận mọi chiến hào, đến với mỗi đồng bào, chiến sĩ làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo cán bộ. Lực lượng làm công tác tuyên huấn các cấp hoàn thành nhiệm vụ theo từng giai đoạn cách mạng. Các hoạt động tuyên truyền, thông tấn - báo chí, giáo dục, văn nghệ, văn công… đều bám sát nội dung yêu cầu chính trị của cấp ủy và gắn chặt với công tác vận động quần chúng. Nhiều phong trào quần chúng đã được khơi dậy trong cuộc Đồng khởi, trong hỗ trợ 3 mũi giáp công, chống ấp chiến lược, bình định của địch... xây dựng các đội thông tin - cổ động, thông tin xung phong. Giai đoạn này, trường Ðảng Trần Phú đào tạo được hàng ngàn cán bộ, đảng viên cho cách mạng.

Suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng làm công tác tuyên huấn tiếp thu đường lối chủ trương của Trung ương, của Xứ ủy, Khu ủy, trực tiếp là Tỉnh ủy, kịp thời triển khai trên từng địa bàn, tuyên truyền giáo dục cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đến với dân, chẳng những ở vùng căn cứ giải phóng mà còn thâm nhập đến đông đảo đồng bào vùng địch kiểm soát; phát động kịp thời các phong trào quần chúng đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lừa mị thâm độc của kẻ thù. Mặt khác, Ban Tuyên huấn còn linh hoạt, nhạy bén phản tuyên truyền, kịp thời vạch rõ luận điệu xuyên tạc, những tội ác và thủ đoạn mị dân của địch.

Cán bộ ngành Tuyên huấn thể hiện tính chiến đấu rất cao, nghiên cứu và nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng. Qua từng giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời kỳ chống Mỹ, chiến tranh ác liệt, hiểm nguy nhất, sống dưới bom đạn của kẻ thù, cán bộ tuyên huấn vẫn bám chiến trường, bám đất, bám dân phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, góp phần cùng toàn quân, toàn dân An Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng đánh thắng Mỹ, ngụy giải phóng quê hương vào tháng 4 năm 1975.

Tháng 2/1976, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, hai tỉnh Long Châu Tiền và Long Châu Hà giải thể, lập lại tỉnh An Giang. Do yêu cầu phát triển ngành, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên huấn sắp xếp lại bộ máy, nhân sự và lần lượt tách ra các cơ quan chuyên môn như Ty Văn hóa - Thông tin, Ty Giáo dục, Báo An Giang, Hội văn nghệ, Thông tấn xã. Riêng nhà in vẫn còn gắn sinh hoạt với Ban. Ban Tuyên huấn còn lại 3 bộ phận chính là Văn phòng Ban, Huấn học và Tuyên truyền. Tháng 3 năm 1978, theo quyết định của Trung ương, Ban Khoa giáo tách khỏi Ban Tuyên huấn thành một ban độc lập trực thuộc Tỉnh ủy.

Thời kỳ này, công tác Tuyên huấn tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, cổ động phong trào, cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân. Ðồng thời, giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, động viên quần chúng trong tỉnh đấu tranh chống tiêu cực, chống chiến tranh tâm lý của địch, tham gia truy quét tàn quân, giữ gìn an ninh trật tự. Công tác tư tưởng - văn hoá đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Ðảng bộ, quân dân trong xây dựng kinh tế - xã hội ban đầu của tỉnh và trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Công tác huấn học cùng hệ thống trường chính trị đã góp phần đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tháng 11/1986, thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng và Ban Tuyên huấn thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo không chỉ góp phần vào việc hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng thông qua tổng kết thực tiễn mà còn đưa công cuộc đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy và thúc đẩy sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo nên những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới lúc bấy giờ; những nảy sinh tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, cùng với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, gây kích động tôn giáo, dân tộc. Một mặt, công tác tuyên giáo đã tập trung giáo dục khẳng định các nguyên tắc của đổi mới, chống lại những biểu hiện của dao động, bi quan, hoài nghi. Mặt khác, tập trung giáo dục nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đúng tình hình, tạo ra sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, góp phần tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, nắm chắc mục tiêu, định hướng, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành thắng lợi, tạo đà cho bước phát triển mới của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Công tác tuyên giáo và các binh chủng trong khối tư tưởng- văn hóa trong tỉnh ngày càng tăng cường hướng về cơ sở, tập trung tuyên truyền, giải thích các chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền những nhân tố tích cực, cách làm hay trong sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, đồng thời nắm diễn biến tình hình tư tưởng, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy trong công tác chỉ đạo, đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần tạo ra những bước chuyển trong nhận thức cũng như hành động của toàn xã hội.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cấp ủy, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng thông suốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; giữ vững nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của Đảng; triển khai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tỉnh phát triển không ngừng với nhiều thế hệ nối tiếp nhau theo mỗi bước tiến của sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đội ngũ đó không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước hiện đại về phương tiện kỹ thuật, công nghệ; trưởng thành về bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực triển khai các lĩnh vực đa dạng của công tác tuyên giáo hiện nay như: Tuyên truyền cổ động, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sử Đảng, nghiên cứu dư luận xã hội và công tác khoa giáo.

Thành tựu hơn 30 năm đổi mới của tỉnh đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành Tuyên giáo và các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hoá.

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, thế hệ tuyên giáo hôm nay tự hào về thành tựu các thế hệ nối tiếp nhau đã đạt được, biết ơn những thế hệ đi trước đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành. Kế tục sự nghiệp đó, thế hệ tuyên giáo An Giang hôm nay quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân./.

THÀNH NHÂN
Số lần xem các bài viết
8703103