Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 10/02/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 1998-CV/BTGTW hướng dẫn chủ đề năm 2017 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Chủ đề học tập và làm theo năm 2017 cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là vấn đề rất cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Nội dung những biểu hiện suy thoái đã được Nghị quyết số 04-NQ/TW đề cập rõ nét và được triển khai học tập trong Đảng bộ An Giang thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ rằng: đấu tranh, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta, của chế độ ta và quan điểm chỉ đạo là kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Đối với Đảng bộ An Giang, trong hội nghị kiểm điểm phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016, cũng đánh giá rằng: Ngoài những tập thể và cá nhân bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy tố do vi phạm pháp luật, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, chủ yếu dưới các hình thức như: tình trạng nể nang trong góp ý, phê bình, né tránh khuyết điểm, chạy theo thành tích, kèn cựa, lựa chọn vị trí công tác; các biểu hiện quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu trách nhiệm với công việc, với nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nội bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của tỉnh.

Xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất năm 2017 cần đẩy mạnh việc “Nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm”; đây cũng chính là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X đã xác định, đó là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện có hiệu quả nội dung học tập chuyên đề năm 2017, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng biểu hiện để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái. Việc tổ chức học tập, làm theo phải được tiến hành thường xuyên, tự giác. Các cấp ủy đảng phải xác định được những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đảng bộ, địa phương mình về công tác chính trị tư tưởng; về thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm có hiệu quả... Mặt khác gắn việc học tập và làm theo là nhằm nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017. Đối với Đảng bộ An Giang cần phải tập trung lãnh đạo khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn để phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra đó là: phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng du lịch; phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế... tạo sự chuyển biến cụ thể năm 2017 và trong cả nhiệm kỳ.

Điểm lại các phong trào “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” thời gian qua, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới, lần đầu tiên tỉnh đã vinh danh những tổ chức, tập thể và cá nhân tiêu biểu có những đóng góp trên lĩnh vực giao thông, xã hội hóa và an sinh xã hội đã huy động hàng chục ngàn tỷ đồng trong 5 năm (2011 - 2016). Việc đầu tư đó góp phần thay đổi diện mạo quê hương An Giang. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, nổi bật là nhiều tổ chức đảng, đảng viên đã cùng với nhân dân ngày đêm trăn trở, suy nghĩ, chăm chỉ, hành động vì sự phát triển tỉnh nhà. Thật đáng trân trọng!

Ngược lại với điều đó, vẫn còn một bộ phận không ít cán bộ quan liêu, mệnh lệnh, không tôn trọng ý kiến nhân dân, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân, sa sút phẩm chất, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc... làm cho nhân dân oán trách, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, tạo cớ làm cho kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động, chia rẽ Đảng với Nhân dân. Thật đáng chê trách!.

Một lần nữa, mỗi cán bộ, đảng viên luôn thấm nhuần quan điểm bài học lấy dân làm gốc, dân là gốc, phải chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của Đảng. Phải suy nghĩ đúng để hành động đúng, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng phải học tập và làm theo thật tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

CAO QUANG LIÊM
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079661