Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tích cực tuyên truyền về bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân

(TGAG)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, 3 năm trước đây (năm 2013) Tỉnh uỷ An Giang đã ban Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT mới ban hành đến lực lượng báo cáo viên, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, thường trực đảng ủy cấp xã, trưởng, phó khóm, ấp, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện… Kết quả, từ năm 2013 đến nay, đã phối hợp tổ chức 33 lớp tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT, với trên 3.000 lượt đại biểu tham dự, và thông qua lực lượng này tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang còn phối hợp với 12 các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo, đài của tỉnh trong việc tổ chức phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác BHXH, BHYT. Đồng thời, thực hiện biên soạn, in ấn tài liệu và trình bày các nội dung chủ yếu của Luật BHXH, BHYT, các văn bản mới liên quan đến công tác của ngành để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: Bảng niêm yết hướng dẫn Luật BHYT sửa đổi; tờ thông báo và quyền lợi BHYT học sinh - sinh viên; cấp phát Tạp chí số đặc biệt chuyên đề về BHYT học sinh; tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Hỏi - Đáp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”; tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT” ; đĩa CD tuyên truyền; quyển sổ công tác; lịch; sách; báo; tạp chí; Website của BHXH tỉnh... Trên địa bàn tỉnh, tại trục đường các xã, huyện, tỉnh và trụ sở một số đơn vị, thực hiện đặt pa-nô, treo băng rôn và cờ phướng…

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã góp phần làm tăng số lượng người tham gia hằng năm. Đối với chính sách BHXH: năm 2015, toàn tỉnh có số người tham gia BHXH bắt buộc là 89.800 người, tăng 4.903 người so với năm 2013 (năm 2013 là 84.897 người); BHXH tự nguyện là 7.658 người, tăng 1.038 người so với năm 2013 (năm 2013 là 6.620 người). Đối với chính sách BHYT: năm 2015, số người tham gia BHYT là 1.404.000 người, chiếm 65% dân số, tăng 153.409 người so với năm 2013 (năm 2013 là 1.250.591 người, chiếm 58% dân số).

Có được thành quả trên, ngoài sự nỗ lực chủ quan của cán bộ, nhân viên ngành Bảo hiểm xã hội, còn có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đã tích cực triển khai cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở địa phương mình. Công tác tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được các cơ quan phối hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Từ đó, thuyết phục, vận động mọi người nêu cao ý thức, trách nhiệm, tự nguyện, tự giác tham gia.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn gặp một số khó khăn, tồn tại, như kinh phí phục vụ công tác triển khai, tuyên truyền vận động thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn thấp; trong tuyên truyền, vận động chưa quan tâm tuyên truyền nhiều về tính nhân văn, tính chia sẻ của cộng đồng; công tác tham mưu chưa thường xuyên, phối hợp vận động tuyên truyền về chính sách tại các địa phương thiếu đồng bộ. Công tác phối hợp giữa ngành Bảo hiểm Xã hội với các đoàn thể và các ban ngành cấp huyện có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Một số cơ sở, doanh nghiệp còn thờ ơ với chính sách BHXH, BHYT, chưa thấy được trách nhiệm, quyền lợi trong mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động do pháp luật quy định…

Tuyên truyền cho chính sách BHXH, BHYT là một công tác quan trọng, với mục đích giúp cho người dân hiểu vai trò và ý nghĩa của BHXH, BHYT để họ tham gia (dù là bắt buộc hay tự nguyện), hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi mà họ được hưởng, hiểu rõ những việc nên làm và cả những việc nên tránh để BHXH, BHYT thực sự mang lại hữu hiệu cho chăm sóc sức khoẻ nhân dân của cộng đồng cũng như của chính bản thân mình, góp phần cho an sinh xã hội.

Đăng Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053834