Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực Khoa giáo ở Thoại Sơn

(TGAG)- Thoại Sơn là huyện nông nghiệp, nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, với diện tích tự nhiên hơn 46.885 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 40.408 ha. Dân số hơn 181.000 người, có ba dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer sinh sống; với khoảng 94% đồng bào có đạo. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, huyện đã từng bước xây dựng được kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, đời sống nhân dân dần được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc. Đó là nhờ những chủ trương đúng đắn, sáng tạo của huyện và sự đồng thuận của Nhân dân, trong đó có phần đóng góp rất lớn của các ngành trong khối khoa giáo.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn huyện Thoại Sơn xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thoại Sơn.

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/BTGTU-UBND, ngày 14/7/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh về lĩnh vực khoa giáo giai đoạn 2014 - 2016; ngày 09/10/2014, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện Thoại Sơn đã xây dựng Chương trình phối hợp số 12-CTr/BTGHU-UBND nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo, tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai đơn vị. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về những chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo, đồng thời đề xuất những giải pháp công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất từ huyện đến cơ sở.

Trong năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn huyện như: giáo dục và đào tạo; y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thể dục thể thao; dạy nghề; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên môi trường... Đồng thời, tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của huyện để cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó, định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, huyện. Ngoài ra, việc nghiên cứu, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tế được thực hiện thường xuyên để kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy biện pháp giải quyết. Từ đó tăng cường định hướng và hướng dẫn báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Về công tác tham mưu Thường trực Huyện ủy, thông qua họp báo tuần và họp giao ban công tác Đảng hằng quý hoặc có những việc phát sinh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên phản ánh những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực khoa giáo để Thường trực có ý kiến chỉ đạo kịp thời, nhất là công tác sơ kết, tổng kết những chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến các ngành chuyên môn giúp cho công tác phối hợp được nhịp nhàng, có chất lượng và đúng thời gian theo quy định. Tiêu biểu như Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nên công tác thu quỹ bảo hiểm đã vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Tổng thu quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn năm 2016 là 112,53 tỷ đồng đạt tỷ lệ 102,07% (so với chỉ tiêu tỉnh giao), tăng 17,56 tỷ đồng so với năm 2015.

Về công tác họp giao ban khoa giáo: hằng quý duy trì họp giao ban công tác khoa giáo để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cho Huyện ủy có chủ trương chỉ đạo chung. Trong họp giao ban, ngành huyện và các xã, thị trấn có điều kiện trao đổi, thảo luận những vấn đề tồn tại, khó khăn nhằm tìm giải pháp tối ưu để triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả. Đặc biệt, sau hội nghị giao ban, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các xã, thị trấn và các ngành có liên quan giải quyết những vấn đề mà hội nghị đặt ra. Qua đó, thúc đẩy các ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tập huấn tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về  lĩnh vực khoa giáo như: an toàn giao thông; phát triển du lịch; khoa học - công nghệ; bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế; bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu... ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và phát huy tác dụng rõ nét, thiết thực.

Nhìn chung, chất lượng của công tác khoa giáo trên địa bàn huyện Thoại Sơn trong thời gian qua có bước tiến bộ đáng kể, tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là thúc đẩy việc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực thi nhiệm vụ; đó cũng chính là kết quả của công tác tham mưu, phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền địa phương./.

NGUYỄN HÙNG EM
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn

 

 

 

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222832