Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Quan tâm chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong học tập lý luận, triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong ba công đoạn quan trọng để đảm bảo nghị quyết được đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương.

Những năm qua, các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong học tập lý luận, triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tỉnh đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức học tập, triển khai, quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên, quần chúng nhân dân. Hình thức, nội dung tuyên truyền một số nơi được quan tâm đổi mới từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cách thức trao đổi, viết bài thu hoạch đã đảm bảo hơn. Sự đồng thuận, niềm tin của đảng viên, quần chúng nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng được tăng cường.


Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết có hiện tượng: “khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt”. Đây chính là biểu hiện “lười học nghị quyết” trong nhóm biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Nguy hiểm hơn nó còn là nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện suy thoái khác như: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…” (biểu hiện thứ sáu trong nhóm biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị”), “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…” (biểu hiện thứ ba trong nhóm biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ)…

Thường trực Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong học tập lý luận, triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy đảng, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách chặt chẽ, nghiêm túc; tránh tình trạng triển khai, quán triệt qua loa, hình thức và khoán trắng cho cơ quan Tuyên giáo như thời gian qua. Kiên quyết thực hiện đúng các quy định về học tập lý luận chính trị; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt việc học tập; góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc trong học tập chỉ thị, nghị quyết. Đưa nội dung việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào nội dung kiểm tra chấp hành và đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả học tập đảm bảo đúng quy định.

Hai là, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt việc triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt để truyền đạt các chủ trương của Đảng theo chuyên đề đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Báo cáo viên phải nghiên cứu thực tế, nắm thật chắc nội dung của nghị quyết và đối tượng người học để có phương pháp triển khai phù hợp với những vấn đề mà nghị quyết đề cập, chỉ rõ những vấn đề bức xúc phải làm ngay nhằm tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng báo cáo viên chỉ đọc tài liệu.

Ba là, cán bộ, đảng viên phải tự giác nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm những quy định trong việc nghiên cứu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, giúp cán bộ, đảng viên phát huy và giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trước nhân dân; có ý thức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, các ban đảng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời tham mưu cấp ủy kiên quyết chấn chỉnh và kiểm điểm nghiêm túc đối với những đơn vị, cá nhân trước hết đối với cán bộ chủ chốt không chấp hành việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Với những nhiệm vụ thiết thực, tin tưởng rằng việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở tỉnh ta dần trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh và là nền tảng quan trọng để An Giang phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38248860