Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Tân Châu qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

(TGAG)- Thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hằng năm, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Châu đã tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Ban Bí thư và Chính phủ về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân lao động nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động. Các cấp ủy đảng, chính quyền trong thị xã đã có chủ trương, chính sách chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Tân Châu ngày càng lớn mạnh.

Kết quả qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; có trên 95% cán bộ, đoàn viên hàng năm được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có 91% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, đoàn viên nữ đạt “2 giỏi”, trên 90% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và 90% đơn vị đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”. Hằng năm, có 100% đơn vị tổ chức hội nghị Cán bộ công chức và trên 95% cơ quan đạt chuẩn văn hóa “Đơn vị cơ sở có đời sống văn hóa tốt”; tất cả cán bộ, CNVCLĐ thị xã phát động và triển thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, CNVCLĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Thông qua phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, nếp sống văn minh đô thị và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” đã động viên cán bộ công chức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã các năm qua.


   
Cụ thể, qua phát động phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những biện pháp, giải pháp phù hợp đã được phát huy tác dụng trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, có nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng,… đến nay đã có 3.142 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỷ thuật áp dụng vào công tác giảng dạy, học tập chuyên môn, mang lại hiệu quả thiết thực đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của đơn vị; 13 cá nhân đạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; 6 cá nhân và 03 tập thể được tặng Bằng sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học văn hóa được các cấp công đoàn phối hợp tích cực hưởng ứng, đến nay đã có 138/144 đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 95,83%. Phong trào xanh sạch đẹp, xây dựng phong cách làm việc văn minh, lịch sự; tham gia viết gần 6.500 bài dự thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam, 80 năm một chặng đường lịch sử”, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Để Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đi vào thực tiễn. Thời gian tới, LĐLĐ thị xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên và người lao động học tập quán triệt các Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; Đặc biệt là tuyên truyền Đại hội X Công đoàn Tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018-2023; tiếp tục phát động đoàn viên và người lao động ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất đạt chỉ tiêu, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp cơ sở ở doanh nghiệp mới tham gia công đoàn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ mới tham gia công đoàn.

Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247493