Truy cập hiện tại

Đang có 283 khách và không thành viên đang online

Kinh tế tư nhân vẫn là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(TGAG)- Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết “ca ngợi, tán dương kinh tế tư nhân”, coi “kinh tế tư nhân là con đường giải thoát cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay” và lan truyền những tin đồn rằng, “chấp nhận kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang con đường tư bản chủ nghĩa”?!.

Thực chất đây là những tin đồn sai trái, với dụng ý xấu, hòng gây nên nhận thức lệch lạc đối với kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước nói riêng, nền kinh tế của Việt Nam nói chung, nhất là đối với sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đảng Cộng sản.

Ngay từ những năm đầu khởi xướng công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Trải qua các kỳ Đại hội và Hội nghị Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành nên quan điểm và đường lối phát triển kinh tế tư nhân phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mới đây nhất, Đại hội XII của Đảng đã xác định: Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Đầu tháng 6 vừa qua, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, thì tên gọi của nó không chỉ cho thấy rõ Đảng ta coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân - “động lực quan trọng”, mà còn xác định rõ ràng nó là một bộ phận không tách rời “của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Mặc dù, trong Nghị quyết đã giành một phần rất quan trọng để đánh giá về vị trí, vai trò và hiệu quả của kinh tế tư nhân trong những năm qua đối với nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là khẳng định: “Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 39 – 40% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội”. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng luôn xác định kinh tế tư nhân trong mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời với các bộ phận kinh tế khác, ví như: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ”.

Đặc biệt là, trong Nghị quyết Trung ương 5 đã nêu rõ quan điểm về phát triển kinh tế tư nhân, đó là: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển”. Cùng với đó, Nghị quyết của Đảng cũng chỉ rõ mục tiêu tổng quát: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Hơn nữa, trong hệ thống các giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân của Nghị quyết, đi liền với các giải pháp thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động; tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ kinh tế tư nhân… thì những giải pháp khác đều là những giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân… để bảo đảm cho kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng và là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, dù nhận thức đúng đắn và khẳng định rõ vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế quốc dân, nhưng không ở đâu, không ở chỗ nào trong đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế tư nhân. Trái lại, Đảng ta luôn thể hiện rõ những đường hướng lãnh đạo thông thoáng nhất, quản lý nhà nước luôn cởi mở nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển nhằm thực hiện các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sự tuyên truyền bịa đặt với dụng ý xấu về Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng sẽ thất bại trước nhận thức đúng đắn, khoa học và ý chí, quyết tâm kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta./.

TGAG

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236719