Truy cập hiện tại

Đang có 195 khách và không thành viên đang online

Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

(TGAG)- Từ ngày 05 đến ngày 12/01/2015, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tại Hội nghị, có 3 nhóm vấn đề được Trung ương thảo luận, cho ý kiến đó là: chuẩn bị các dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng; nhóm công việc liên quan đến các Đề án và nhóm công việc liên quan đến công tác cán bộ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy hoạch, bổ sung cán bộ cấp chiến lược... và một số vấn đề quan trọng khác.
   Tuyên giáo An Giang giới thiệu một số kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) như sau:
   Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Trung ương đánh giá cao các dự thảo văn kiện và cho rằng các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Trung ương cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện.
   Đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986 - 2016) cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015), Trung ương yêu cầu phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học tình hình và những kết quả đạt được trong thời gian qua, dự báo chính xác tình hình đất nước và thế giới trong thời gian tới, các dự thảo văn kiện sẽ có điều kiện xác định một cách đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, cả mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ cụ thể. Chú ý những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội đang nổi lên, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa, xây dựng con người; đổi mới quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...
   Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện các Đề án “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, với tinh thần chung là quyết tâm tinh giản theo lộ trình và bước đi phù hợp. Tinh giản phải gắn liền với sắp xếp bộ máy tổ chức, với cải cách hành chính, cải cách công vụ. Đề án về “quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”, Trung ương đánh giá báo chí có vị trí, vai trò rất quan trọng, là công cụ, phương tiện của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Tuy nhiên hoạt động báo chí và quản lý báo chí thời gian qua còn một số hạn chế, khuyết điểm. Trung ương xác định việc quy hoạch lần này để báo chí tốt hơn, phát triển đúng hướng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.
   Hội nghị cũng nghiên cứu, xem xét, tiếp tục thực hiện việc giới thiệu bổ sung quy hoạch bổ sung cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội nghị; cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI); dự thảo Báo cáo tổng kết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn của 30 năm đổi mới.
   Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn Đảng, toàn dân, Hội nghị Trung ương lần thứ mười đã hoàn thành tốt chương trình. Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, trong không khí thực sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của hội nghị. Hội nghị Trung ương lần này thành công tốt đẹp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

BBT.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203265