Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(TGAG)- Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch. Ở mỗi thời kỳ, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, Đảng ta càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.Thời gian qua, Tỉnh ta đã quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; định hướng báo chí, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, góp phần quan trọng giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo chí của Tỉnh xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục như: “Sinh hoạt tư tưởng”, “Chống diễn biến hòa bình”, “Hiểu Đúng”… định kỳ đăng phát những nội dung lý luận, luận cứ khoa học, thuyết phục, vấn đề xã hội quan tâm, vạch trần bản chất xuyên tạc của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những phương thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Để tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ta xác định tập trung thực các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hai là, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Khẳng định có tính thuyết phục cao và mạnh mẽ Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng ta, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại...

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, bí mật nội bộ, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh mà nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với các nhà mạng, cơ quan chủ quản báo chí, trang thông tin điện tử… và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội.

Sáu là, phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đừng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, cập nhật nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho các lực lượng tác chiến, an ninh mạng, nhằm phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc, những dịch vụ, hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc gia, an ninh mạng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Nguyễn Thành Nhân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11160459