Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

(TGAG)- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng bồi dưỡng lập trường, quan điểm chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Người thường nhắc nhở, cảnh báo về những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hiện nay, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII đã nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”.

Đối với An Giang, Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dưới các hình thức khác nhau”.

Nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, theo Đảng ta nhận định, nó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân có cả khách quan lẫn chủ quan, nhưng chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan.

Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chương trình hành động số 11-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng cần quan tâm thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong nội bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; tập trung đầu tư nghiên cứu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện có nề nếp tự phê bình, phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bảo vệ người thẳng thắn, trung thực, dám đấu tranh; thực hiện tốt sự phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; có cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên; khắc phục tình trạng xa dân của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Định kỳ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp xúc với người dân; Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng. Tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng nhóm đối tượng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Phải có thẩm tra, xác minh, đánh giá tính trung thực và công khai, minh bạch, nhất là những người đứng đầu; Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện nhưng chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên do mình quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, triệt để xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi trong  công tác quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đặc biệt là ngay chính bản thân mình.

Tóm lại, cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên sẽ góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một Đảng “đạo đức, văn minh”, tiếp tục được dân tin, dân yêu.

LÂM VĂN GIÀU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224513