Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Cấp ủy phải trực tiếp quan tâm công tác giáo dục đảng viên

(TGAG)- Đầu năm 1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở giai đoạn rất quyết liệt, Thủ đô Hà Nội đã trực tiếp bị đế quốc Mỹ ném bom, bắn phá, Bác Hồ vẫn chỉ thị cho Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội mở lớp thí điểm huấn luyện đảng viên mới, đặt tên là ''Bồi dưỡng hạt giống đỏ” Trong buổi khai giảng lớp học 14/5/1966, Bác đã đến thăm và trực tiếp nói chuyện với học viên.

Trong buổi nói chuyện này, Người đã phê bình: “Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc giáo dục đảng viên, có nơi đã khoán trắng việc giáo dục đảng viên cho cán bộ tuyên giáo”, “Để sửa chữa những thiếu sót đó, từ nay Đảng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đảng viên”.

Gần đây trong đánh giá về nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống… Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng…, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu...”, “…giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả”. “Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chỉ đạo thiếu quyết liệt…”.

Để khắc phục tình trạng nói trên, từ sau Đại hội XII, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị yêu cầu việc học tập Nghị quyết phải do: “Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt”. “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu”.

Riêng về yêu cầu “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có quy định: “Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau…”, “Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trung ương đã xác định cụ thể: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo. Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Gần đây, việc triển khai học tập lý luận chính trị nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuyệt đại bộ phận các chi, đảng bộ đã chấp hành đúng hướng dẫn của cấp trên. Sắp tới cần giữ vững yêu cầu quan trọng này nhằm trực tiếp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị./.
                       
TRUNG KIÊN


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15089834