Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

(TGAG)- Ngày 09-11-2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030".

Với mục đích, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho thế hệ trẻ. Xây dựng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy tính sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa… góp phần xây dựng thế hệ trẻ An Giang giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức và đạo đức trong sáng, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cần xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Qua đó, nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức về đạo đức, lối sống văn hóa trong thế hệ trẻ An Giang. Tiếp tục xây dựng thế hệ trẻ An Giang giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức và đạo đức trong sáng, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo nội dung của kế hoạch, có một số nhiệm vụ tập trung thực hiện đó là:

Công tác tuyên truyền, nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và toàn xã hội.
Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của các tổ chức của thanh thiếu nhi.

Để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị, thành đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều phương thức, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ…
                                                                                        
Tin: NGUYỄN HÙNG  
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581887