Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

(TGAG)- Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. Bởi sách đóng vai trò rất quan trọng trong con đường phát triển của nhân loại: Nó ghi chép, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà con người ra sức tìm tòi, tích lũy được qua từng giai đoạn, từng thời kỳ lịch sử. Những cuốn sách tốt, sách có giá trị là những cột mốc trên con đường phát triển tri thức của nhân loại. Như vậy: Sách là kho tàng quý báu lưu giữ di sản tinh thần của nhân loại đã thu lượm trong suốt chiều dài lịch sử. Đọc sách là một con đường gom góp, tích lũy nâng cao vốn tri thức hiểu biết của con người; tiếp nhận kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm sống… Ngoài ra, đọc sách còn là sự chuẩn bị hành trang để tiến hành cuộc rèn luyện lâu dài trên đường học vấn, tích lũy tri thức nhằm khám phá và chinh phục thế giới quanh ta. Lê nin khẳng định: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”…Trong những năm qua, riêng việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc mua, đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của không ít cơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng; chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Phương thức xuất bản còn nhiều bất cập, việc xuất bản điện tử chưa được quan tâm đúng mức… Những hạn chế, yếu kém nói trên là do một số tổ chức đảng, chính quyền,…, chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị.

Nhằm trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính kiên định cho cấp ủy đảng các cấp, cán bộ, đảng viên về nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tạo nền tảng quan trọng để đất nước ổn định và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Trung ương yêu cầu phải quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát hiển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phải nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu của sách lý luận, chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sách lý luận chính trị, bảo đảm đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả yêu cầu nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị./.
                      
 Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607392