Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Công tác Lý luận chính trị

Chủ nghĩa Mác-Lênin không lỗi thời!

(TGAG)- Gần đây, trên các trang mạng xã hội, một số người lại gióng lên bài ca cũ, rằng: Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn giá trị, đã mất ý nghĩa và tác dụng. Họ khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam không nên lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; không thể dựa vào chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp. Đảng cần “thay máu” cho hệ tư tưởng và tìm một con đường khác để phát triển đất nước theo gương chủ nghĩa tư bản. Vậy họ là ai? Tại sao họ phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, coi chủ nghĩa Mác - Lênin đã “cáo chung” kể từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô-viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ? Dựa vào đâu họ cao giọng tuyên bố rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã cũ, đã lỗi thời, lạc hậu, không còn đóng vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam?Trước hết, không khó để nhận thấy họ là những người chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì lẽ đó, họ bất chấp sự thật; hơn thế, còn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, mưu toan “đánh tráo khái niệm”, “tung hỏa mù”, dùng phép ngụy biện để lừa gạt những người “nhẹ dạ cả tin” do trình độ nhận thức, sự hạn chế trong hiểu biết về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp nhận và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Đó là sự thật hiển nhiên, biểu hiện sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin mà bất kể ai, hể là người có lương tâm, danh dự, đều phải thừa nhận và không thể chối cãi, không thể bác bỏ sự thật ấy. Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, trong đó có Việt Nam đạt được, đã và đang chứng minh sức sống diệu kỳ của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng chân chính, đã chỉ ra những quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; quy luật về phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công; đem lại hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, thực hiện tiến bộ xã hội.

Ai đó cố tình quy kết, rêu rao sự lỗi thời, lạc hậu và hướng tới phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin là chính họ đã “bán mình cho quỷ dữ”. Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời mà chính những người phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin mới là những kẻ lỗi thời, cố tình không nhìn thấy bản chất khoa học, cách mạng và giá trị nhân văn cao cả của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với thái độ thù địch và dã tâm đen tối, họ đã rắp tâm xuyên tạc, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để “bóp chết” chủ nghĩa Mác - Lênin vì lý do chính trị, vì sự đố kỵ và hèn hạ về nhân cách với mưu đồ xấu xa, bỉ ổi và nhằm để bảo vệ chủ nghĩa tư bản, duy trì chế độ áp bức, bóc lột, bất công. Trong đó, vì lợi ích kinh tế và quyền lực chính trị mà những người đứng ra bảo vệ nó đang được các ông chủ tư bản bố thí và thụ hưởng.

Chúng ta không phủ nhận rằng, ở mặt này mặt khác, chủ nghĩa Mác - Lênin có một số luận điểm đến nay không còn phù hợp, vì điều kiện đã thay đổi, lịch sử đã vượt qua, hoặc là sự lỗi thời ở cách mà chúng ta chưa nghiên cứu, chưa nhận thức đầy đủ, chưa vận dụng đúng đắn, sáng tạo để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Theo quy luật phát triển nhận thức, chúng ta sẽ khám phá ra những bí mật của thế giới khách quan, tự vạch đường đi tới nhằm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Không thể võ đoán và vu khống rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam đã lỗi thời khi cứ khư khư bám giữ lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và bất chấp quy luật khách quan”; đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, thay vào đó là hệ tư tưởng tư sản.

Chúng ta ý thức sâu sắc rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự phát triển vững mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, ở Đông Âu và nhiều nước trên thế giới đã khẳng định tính ưu việt, sự vượt trội và những giá trị chân chính, tốt đẹp đem lại cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sự thật ấy có sức mạnh diệu kỳ và là nguồn lực vật chất, tinh thần vô cùng to lớn để động viên, cổ vũ lực lượng yêu chuộng hòa bình đứng lên đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Không thể quy kết sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội cụ thể của Liên Xô hay Đông Âu là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin - một học thuyết khoa học, cách mạng. Mà trái lại, chính sự sai lầm và sự đổ vỡ ấy càng khẳng định tính đúng đắn về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và dự báo về tương lai, tiền đồ tốt đẹp mà nhân loại phải hướng tới, đạt được.

Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiến hành xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tất cả những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ấy không tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ai đó mưu toan đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin là một sự đòi hỏi phi lý, nhằm dụng ý xấu. Cuộc sống vốn công bằng, “nhân nào quả ấy”, “kẻ gieo gió ắt gặt bão”.

P.N
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089667