Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi!

(TGAG)- Đi ngược lại không khí cả dân tộc phấn khởi mừng xuân mới, các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc về tình hình đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng vu cáo: “… cơ chế “lãnh đạo toàn diện” của Đảng Cộng sản… chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp của quốc nạn tham nhũng”, “khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng thảm cảnh như ngày hôm nay”; “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử của chuỗi phá hoại” …

Thực tế đã bác bỏ hoàn toàn những điều bịa đặt nói trên. Năm 2018, cũng như cả 3 năm 2016-2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều phát triển đúng hướng, chuyển biến rõ nét hơn giai đoạn trước. Riêng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ đầu nhiệm kỳ đến nay được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả toàn diện: Kỷ luật từ trên xuống dưới, kỷ luật đảng đi trước, mở đường cho thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm (đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 319 nghìn tỷ đồng, hơn 7.200 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 5.932 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 đối tượng… Năm 2018, kỷ luật hơn 650 cán bộ, đảng viên và 38 cán bộ diện Trung ương quản lý).

Những kết quả có được là nhờ sự đồng tâm nhất trí, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhờ phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng đồng thời với nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong cải cách hành chính, tháo gỡ một cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ luôn được đặc biệt coi trọng và có ý nghĩa "then chốt" là nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, công tác cán bộ là "then chốt" của "then chốt", phải làm sao lựa chọn, bố trí được những cán bộ có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì nước, vì dân vào những vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước; chống mọi biểu hiện "chạy chức, chạy quyền", ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn, kiên quyết loại bỏ những người hư hỏng, tham nhũng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa và tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Cùng với những thành tựu và kinh nghiệm qu‎ý báu là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, tự hào đang lan tỏa trong toàn xã hội, trong tình cảm của mỗi người. Tất cả sẽ hợp thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước tiếp tục phát triển, đổi mới và hội nhập thành công. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi./.
                                           
Sự thật
--------------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28103715