Truy cập hiện tại

Đang có 226 khách và không thành viên đang online

Đằng sau những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

(TGAG)- Vừa qua, khi Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì trên các trang mạng mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy đâu mới là chân tướng của những lập luận này?

Thứ nhất, sự tồn tại và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam không đối lập với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và là một thực tế được mọi người thừa nhận. Trước tiên, cần phải khẳng định rằng: kinh tế tư nhân không phải là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản mà là sản phẩm của sự tiến hóa trong trao đổi hàng hóa giữa người và người. Chưa bao giờ các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học phủ nhận vai trò của kinh tế thị trường và kinh tế tư nhân, trái lại, các ông đều thấy được vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của nền sản xuất và tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Trong quá trình nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội, C.Mác, Ph. Ăngghen đều nói tới việc không thể xóa bỏ chế độ tư hữu, sở hữu tư nhân trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, tiếp thu tư tưởng của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin đã đề ra chính sách kinh tế mới (NEP) nhằm phát triển các thành phần kinh tế ở nước Nga trong đó có kinh tế tư nhân sau giai đoạn nội chiến với sự không phù hợp của chính sách cộng sản thời chiến. Thực chất của chính sách kinh tế mới của Lênin là phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một lực lượng quan trọng để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Như vậy, chủ nghĩa Mác khẳng định sự tồn tại khách quan của kinh tế tư nhân trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Chỉ có những kẻ cơ hội hoặc thù địch với chủ nghĩa Mác mới cho rằng kinh tế tư nhân đối lập với chủ nghĩa xã hội và kinh tế tư nhân không thể phát triển được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự điều hành, quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Không phải đến Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Đảng mới quan tâm đến phát triển kinh tế tư nhân, mà trong nhiều năm qua, xuyên suốt nhiều Đại hội Đảng, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế trong đó có việc khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của nhà nước, trong những năm qua, kinh tế tư nhân ở nước ta đã có sự phát triển vượt bậc. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016, khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp, chiếm gần 90% số doanh nghiệp của cả nước. Trong giai đoạn 2006 – 2015, so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 40% GDP cả nước, 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, gần 80% tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ, 64% tổng lượng hàng hóa và 100% giá trị sản lượng hàng hóa vận chuyển. Trong thời gian tới, khu vực kinh tế này sẽ tiếp tục đóng góp khoảng 30% ngân sách và khoảng 40% GDP của cả nước. Đây là những minh chứng rõ nét nhất cho thấy kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc và luôn được Đảng và nhà nước tạo điều kiện phát triển.

Thứ hai, đối lập kinh tế tư nhân với định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là mưu toan xấu của bọn cơ hội, thù địch. Những kẻ cố tình không hiểu và xuyên tạc vai trò của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của đất nước ta hoặc ấu trĩ cho rằng kinh tế tư nhân và chế độ xã hội chủ nghĩa như “nước” với “lửa” thực chất là những kẻ muốn phá hoại sự ổn định của đất nước, hòng làm cho chúng ta xa rời nguyên lý gốc của chủ nghĩa Mác để dần dần từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng để rơi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Những luận điệu này thâm độc ở chỗ nó hướng mọi người đi tới lập luận: kinh tế tư nhân chỉ tồn tại ở các nước tư bản chủ nghĩa, do đó Việt Nam phát triển kinh tế tư nhân thì về bản chất Việt Nam đã là nước tư bản chủ nghĩa, mà đã là nước tư bản chủ nghĩa thì phải từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Những âm mưu, thủ đoạn này không mới, bởi nó đã được thực hiện và thực hiện thành công ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó tiêu biểu là Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đang có nhiều cải cách để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì đây có thể được coi là “liều thuốc thử” đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Nếu như chúng ta giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhận định đúng, coi trọng và phát triển đúng kinh tế tư nhân trong từng bước phát triển của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta sẽ thành công. Nếu như chúng ta không thấy rõ, thấy hết vai trò của kinh tế tư nhân, chúng ta sẽ thất bại, nhất là khi bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nếu như chúng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng để phát triển kinh tế tư nhân một cách tự phát và vô từ chức, chúng ta sẽ đánh mất bản chất xã hội chủ nghĩa, đất nước ta sẽ rơi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mỗi một người dân Việt Nam yêu nước cần hiểu đúng và vận dụng đúng Nghị quyết của Đảng để phản bác lại các luận điệu sai trái, góp sức mình phát triển kinh tế tư nhân nói riêng, nền kinh tế đất nước nói chung, để đất nước ta sớm hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Hòa Bình
 
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133282