Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Nhận diện những kẻ giả danh “Vì lợi ích quốc gia - dân tộc”

(TGAG)- Vấn đề lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định từ rất sớm, thể hiện ở mục tiêu xuyên suốt là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng luôn coi trọng lợi ích quốc gia - dân tộc trong từng chính sách phát triển.

Nhắm vào mục tiêu thiêng liêng, cao cả của Đảng ta, các thế thực thù địch và các phần tử cơ hội, dưới danh nghĩa “Vì lợi ích quốc gia – dân tộc” đã gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá. Họ đang cố tìm ra và dựng lên những “ngọn cờ” để chống Đảng, nhằm chuyển hóa tình hình, thay đổi đường lối ở nước ta với nhiều thủ đoạn, sách lược mới.

Chúng lợi dụng các sự cố môi trường, những khuyết điểm trong quản lý và cấp phép các dự án kinh tế, dưới chiêu bài “bảo vệ môi trường”, “vì môi trường biển” để lập ra các diễn đàn, các hội, ban, nhóm, nhằm phản đối các chủ trương, dự án phát triển kinh tế của Việt Nam, chúng tạo những suy nghĩ trái chiều, gây hoang mang trong dư luận với luận điệu “ủng hộ dân oan”, “cứu lấy đất nước”, “cần có trách nhiệm trong xây dựng nền móng xã hội cho Việt Nam”. Chúng hô hào “vì lợi ích người dân” để tạo ra làn sóng chống đối chính quyền, kêu gọi tuần hành, biểu tình, đấu tranh bảo vệ quyền lợi, đòi minh bạch thông tin, từng bước gây chia rẽ, làm mất niềm tin trong nội bộ, phá hoại quan hệ ngoại giao và môi trường đầu tư của Việt Nam.

Để thực hiện mưu đồ đối lập Đảng với Nhà nước và nhân dân, họ lớn tiếng hô hào, đề nghị Đảng nên lãnh đạo theo kiểu “mới”, kiểu nọ, kiểu kia… để làm sao “vừa có lợi cho dân tộc, vừa có lợi cho Đảng”. Nhưng thực chất của quan điểm thù địch này là nhằm gây mâu thuẫn , đối lập với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc. Đây là một cách thức đánh lừa dư luận, với âm mưu thâm độc của nhóm người Việt lưu vong.

Mọi hành động vì lợi ích quốc gia dân tộc phải có động cơ trong sáng, trách nhiệm, không vụ lợi. Tuy nhiên với những kẻ nhân danh “Vì lợi ích quốc gia-dân tộc” thì ngược lại, tư tưởng, hành động của họ luôn thể hiện mưu đồ vì lợi ích cục bộ của phe nhóm mình, từng bước thực hiện âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Lợi ích quốc gia – dân tộc không chỉ là tư duy mới, mà còn phản ánh phương pháp giải quyết đúng đắn, hài hòa mối quan hệ lợi ích trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ. Nhận thức được điều đó, Đảng ta xác định lợi ích quốc gia, dân tộc luôn luôn là mục tiêu phấn đấu cao nhất, đặc biệt là trong các hoạt động đối ngoại. Tuy nhiên trong quá trình vừa làm, vừa học, tìm tòi, rút kinh nghiệm, chịu tác động mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập sẽ không tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết, làm cho sự phát triển diễn ra chưa được như mong muốn.

Song, Đảng ta đã có đường lối đúng khi vừa hoạch định, triển khai chính sách đối ngoại trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý để giữ ổn định chính trị, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân. Đảng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn lợi ích nhóm tiêu cực, lợi ích cục bộ ở những đơn vị, địa phương, mâu thuẫn với lợi ích chung của Nhân dân, xã hội và lợi ích của quốc gia dân tộc. Tích cực phòng ngừa, xử lý nghiêm những vụ việc tham nhũng, lãng phí gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Nhận diện và đấu tranh với những kẻ mượn danh “Vì lợi ích quốc gia-dân tộc” là việc cần thiết đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Chúng ta cần tỉnh táo xem xét, phân tích những thông tin mơ hồ, không có nguồn gốc, chưa được kiểm chứng, không vô tình tự biến mình thành công cụ cho những âm mưu thâm độc mà tác hại của nó có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mỗi người và xã hội./.

SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801008