Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác tổ chức gắn với chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

(TGAG)- Sáng ngày 25-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, định hướng 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Điểm cầu An Giang có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.


Năm 2019, ngành tổ chức, xây dựng Đảng đã tham mưu, tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện và có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; nhất là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả rõ nét, thiết thực. Ngành đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Công tác tinh gọn bộ máy đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ; 2.600 phòng ban; cấp tỉnh và cấp huyện hàng trăm đầu mối với 15 ngàn lãnh đạo cấp trưởng, phó các cấp; 236 ngàn công chức viên chức; 25 ngàn người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 ngàn người ở thôn ấp. Từ đó tiết kiệm ngân sách khoảng 10 ngàn tỷ đồng. Công tác phát triển đảng cũng được chú trọng về chất lượng với 143 ngàn đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn quốc lên 5,2 triệu đồng chí.

Năm 2020, ngành tổ chức, xây dựng Đảng triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện hiệu lực, hiệu quả, hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ; tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng cao nhất cho việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương “cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, trong xã hội. Kiện toàn sắp xếp bộ mái tinh gọn, khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan nóng vội. Triển khai đồng bộ công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao công tác tuyên truyền công tác Đảng với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”...

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089667