Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019

(TUAG)- Chiều ngày 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

​Đồng chí Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì điểm cầu An Giang; tỉnh đã kết nối đến 11 điểm cầu huyện, thị, thành phố.Tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 11 khóa XII được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26- HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. Một số địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sớm hoàn thiện báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, toàn ngành đã quán triệt nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra 8 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai nội dung Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị các đại biểu thống nhất cao với đánh giá công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương và tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề nêu trong Hướng dẫn 26-HD/BTCTW bao gồm những nội dung cụ thể về việc triển khai đại hội đảng bộ các cấp, một số nội dung, yêu cầu về công tác nhân sự như: Về cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp; về số lượng cấp ủy; số dư bầu nhân sự cấp ủy; về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025;…Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng năm 2019 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác Tổ chức xây dựng Đảng gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục xây dựng chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, công hiến. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị. Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng khung vị trí việc làm. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”; …/.

 Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118770