Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Quan tâm tổ chức quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng

Ngày 30-5-2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng (Chỉ thị số 36-CT/TW). Theo đó, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2015; cấp trên cơ sở hoàn thành vào tháng 8-2015; cấp tỉnh và tương đương hoàn thành trong tháng 10-2015 và Ðại hội lần thứ XII của Ðảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ban Biên tập Thông tin Công tác Tư tưởng giới thiệu những nội dung chính của Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị, như sau:

- Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng: phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Ðảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Các cấp ủy cần làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, như thành lập các tiểu ban giúp việc; làm tốt công tác rà soát quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ này đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng.


- Về nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp: Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2 020. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.


Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần đề tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ.


- Về công tác chuẩn bị nhân sự: khi chuẩn bị nhân sự cấp ủy phục vụ Đại hội phải gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HÐND và UBND các cấp nhiệm kỳ tới cũng như nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV. Không chỉ coi trọng chất lượng của từng cấp ủy viên, công tác nhân sự cấp ủy còn phải bảo đảm cả tính đồng bộ, toàn diện, có số lượng, cơ cấu hợp lý và tính kế thừa phát triển của cả đội ngũ cấp ủy. Không chỉ coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà còn coi trọng về trình độ, năng lực thực tiễn, uy tín và khả năng đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm nguyên tắc của Ðảng, đúng quy trình, quy định, khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, để lựa chọn những cán bộ ưu tú nhất, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực công tác tham gia cấp ủy khóa mới.


Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XI của Ðảng, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị quy định, những đồng chí được giới thiệu tái cử, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 30 tháng trở lên. Các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỷ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Các đảng bộ phấn đấu có tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) không dưới 10%.


Để thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Chính trị, bảo đảm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng thành công tốt đẹp. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc đến chi bộ, đảng viên Chỉ thị của Bộ Chính trị, phân tích, làm rõ, tạo sự thống nhất nhận thức cao về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hoài Trường

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17573106