Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan


Ngày 29/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TH)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng 450 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức các tỉnh, thành ủy...
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Năm 2014, ngành Tổ chức đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, có những việc mới, lần đầu tiên được nghiên cứu, triển khai, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.
Năm 2014, các ban tổ chức cấp ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức - cán bộ trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó có những nhiệm vụ quan trọng, mang tính cơ bản, lâu dài như: Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị và Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới… Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp và các cơ quan làm công tác tổ chức - cán bộ trong cả nước đã chủ động, tích cực, bài bản và công phu trong việc phối hợp từ khâu tổng kết, đánh giá đến nghiên cứu, rút ra những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiều vấn đề được tổng kết, tập hợp, đưa ra ý kiến và thảo luận kỹ ở các hội nghị, hội thảo hoặc được gửi đi lấy ý kiến của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trước khi trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…
Trong năm 2014, căn cứ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Tổ chức Trung ương đã duy trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các cấp ủy địa phương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện luân chuyển đối với 52 đồng chí về các địa phương; phối hợp với các địa phương kiện toàn 21 chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố tăng thêm từ nguồn nhân sự tại chỗ. Công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành thận trọng, chu đáo đảm bảo quy trình, chặt chẽ, khách quan… Trong năm, toàn Đảng đã kết nạp được gần 160 nghìn đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên 4,4 triệu đồng chí.
Việc chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc trong từng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục có những đổi mới, tiến bộ và theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Nhiều vấn đề về cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị và tổ chức của Đảng; về phương thức lãnh đạo của Đảng và của các tổ chức đảng ở các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội… cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm giải pháp khắc phục. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức và đánh giá, phân loại đảng viên còn có điểm chưa thống nhất. Chất lượng công tác quy hoạch có mặt chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Mô hình tổ chức đảng ở một số loại hình còn bộc lộ những bất hợp lý, chưa đồng bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng còn chậm…
Năm 2015, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị và chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp; trong đó, công tác nhân sự cấp ủy phải được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; tham mưu chuẩn bị và phục vụ tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, trong đó, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự và triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục tham mưu, thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng….
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Năm 2015 là năm rất quan trọng - năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta... đang đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển đất nước…
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước hết, cũng phải tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện cho được các chỉ tiêu đã đề ra. Đây là nhiệm vụ trung tâm, nền tảng; thứ hai, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đây chính là hai nhiệm vụ chiến lược hệ trọng; thứ ba, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bảo đảm thành công tốt đẹp, có ý nghĩa, hiệu quả, gắn với củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thứ tư, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại để tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải chăm lo công tác xây dựng văn kiện, đảm bảo đúng hướng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Xây dựng văn kiện đã khó, công tác cán bộ, nhân sự còn khó hơn, phức tạp hơn. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải gắn với việc củng cố lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, phương thức, cơ chế, lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng… Các cấp ủy phải đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội…; Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Tổng Bí thư căn dặn, những người làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng phải nắm vững chuyên môn, nguyên tắc, các văn bản hướng dẫn; đặc biệt, phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ..., góp phần xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự là ngành vẻ vang./.

Thu Hà/ĐCSVN

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525