Truy cập hiện tại

Đang có 118 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- Năm 2017, Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 18/4/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 13/6/2017 về thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, giáo dục các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 1.037 cuộc với 33.243 lượt người.

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đã kịp thời cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch, nhất là chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với ban, ngành và địa phương. Trong đó, có trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo nhiều kết quả tích cực, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong năm, ngành Thanh tra đã tiến hành 136 cuộc thanh tra. Kết thúc 119 cuộc, ban hành 119 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện 86/202 đơn vị sai phạm với số tiền 10,613 tỷ đồng, 113.031,78 m2 đất; kiến nghị thu hồi 6,315 tỷ đồng, 112.785,38 m2 đất; kiến nghị xử lý khác 4,298 tỷ đồng, 248,4 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 24 tổ chức, 112 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xác minh, làm rõ 07 vụ 19 đối tượng. Đã thu nộp ngân sách 3,160 tỷ đồng và 37.400,8 m2 đất. Riêng, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 330 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 37.311 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 7.623 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã lập biên bản và ban hành 1.721 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 5,36 tỷ đồng, thu nộp 5,036 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức của Tổ kiểm tra công vụ nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm và thông báo công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng; công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức về vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong năm, các đơn vị đã chuyển đổi vị trí công tác 186 công chức, viên chức và đã xem xét xử lý trách nhiệm 03 người đứng đầu.

Các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Kết quả: 83/83 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016 là 11.375 người và đã kê khai đầy đủ (đạt 100%), tăng 356 người so với năm trước, là do xác định đối tượng một cách chính xác, đầy đủ và tuyển dụng, bổ nhiệm mới.

Nổi bật, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường vụ huyện, thị, thành ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, kịp thời phát hiện chuyển vụ việc có dấu hiệu sai phạm về kinh tế - tham nhũng đến Cơ quan điều tra để làm rõ, tăng so với năm 2016 (19 vụ việc/03 vụ việc); đồng thời, các ngành pháp luật cũng đã tích cực vào cuộc để điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật có nơi còn mang tính hình thức; việc chống lãng phí còn mờ nhạt. Biện pháp phòng ngừa thông qua kê khai tài sản, thu nhập hiệu quả thấp. Mặt khác, còn một số ít cán bộ, công chức, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, sa sút phẩm chất.

Về phương hướng tới, để nâng cao hiệu quả hơn, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa nhận thức, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Song song đó, kiện toàn, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng”, dư luận quan tâm. Làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Nâng cao sức chiến đấu của các chi, đảng bộ để thường xuyên tự kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”; đồng thời, khuyến khích, khoan hồng những trường hợp tự khai báo, nộp khắc phục hậu quả. Phát huy vai trò tích cực của báo chí, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách sâu rộng, định hướng dư luận kịp thời, tạo sự đồng thuận và khơi dậy niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

LÊ TRUNG HIẾU
Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525