Truy cập hiện tại

Đang có 144 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Tịnh Biên triển khai Kế hoạch thực hiện Quy định số 65 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

(TGAG)- Ban Thường vụ huyện ủy Tịnh Biên vừa triển khai kế hoạch thực hiện trên tinh thần Kế hoạch số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 65, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Mục đích công tác này nhằm đảo bảo thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan tuyên truyền trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm lợi ích Quốc gia, tôn trọng lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của Nhân dân. Đây cũng là cơ sở về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan liên quan để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức thực hiện: Ban Thường vụ huyện ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, xử lý vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách; thành lập tổ Công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện. Các ban xây dựng Đảng, chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên gửi báo cáo kết quả triển khai về Tổ công tác để báo cáo Thường trực huyện ủy.
Hoàng Lê
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582047