Truy cập hiện tại

Đang có 233 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 2019

(TGAG)- Năm 2018 là năm các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, là năm triển khai nhiều quy định mới của Trung ương, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018). Với tinh thần chủ động, sáng tạo, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát (đa số các đầu công việc đều tăng so với cùng kỳ), trong đó, tập trung giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, đúng quy trình, quy định; việc xem xét, thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền; tăng cường kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách được thực hiện thường xuyên; giải quyết có hiệu quả một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời, xem xét, xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm, đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt là, ủy ban kiểm tra các cấp luôn tích cực thực hiện tốt các công việc phát sinh; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng, ban hành nhiều văn bản để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời tham mưu quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát đối với 09 tổ chức và 33 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 06 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên… Mặt khác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tăng cường thực hiện quy định về cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và thực hiện đồng bộ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, giám sát của Hội đồng nhân dân và công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng và Khối Doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, tổ chức được kiểm tra, giám sát. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng bằng khen cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 03 cá nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng và 26 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra thực hiện chưa toàn diện: Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn ít và giải quyết đơn tố cáo còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch; một số nơi xử lí kỷ luật còn sai nguyên tắc, thủ tục, quy trình; việc nắm tình hình, kiểm tra, giám sát ở các địa bàn, lĩnh vực quan trọng còn ít; công tác giám sát còn hình thức, chất lượng, hiệu quả còn thấp, chưa kịp thời phát hiện khuyết điểm, vi phạm để xử lí; số lượng thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, gửi đơn tố cáo vượt cấp, không thuộc thẩm quyền giải quyết tăng.

Năm 2019, để chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường công tác tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn tố cáo nhất là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị,…

Hai là, tiếp tục đổi mới, tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Việc quản lý ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư, việc sử dụng nguồn thu xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, khám chữa bệnh, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, công tác cán bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Quy định về nêu gương và việc kê khai, công khai tài sản thu nhập của cá nhân.

Ba là, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan, tham mưu những giải pháp hữu hiệu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Bốn là, tiếp tục quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, có hình thức động viên, khen thưởng và xử lý sai phạm kịp thời.

Năm là, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), kịp thời bổ sung cán bộ kiểm tra khi có sự thay đổi; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra, nhất là cấp cơ sở. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo mật theo quy định; các công việc thường xuyên và đột xuất khác theo yêu cầu của cấp ủy và cấp trên. Kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

__________
Hồ Văn Răng
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510254