Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay

(TGAG)- Ngày 16/10/2018, Ngành Kiểm tra Đảng tròn 70 năm tuổi. Đây là một chặng đường đầy hy sinh gian khổ, nhưng cũng rất đỗi tự hào, được các thế hệ nối tiếp nhau xây dựng và phát triển. Từ ngày thành lập cho đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ đảng viên; giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng; xử lý những hành vi tiêu cực, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp nối truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, cán bộ công chức Ngành Kiểm tra đã nỗ lực phấn đấu tạo những chuyển biến mới trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng.

Cùng với cả nước, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh An giang qua các thời kỳ trước ngày miền Nam giải phóng do các cấp ủy đảm nhiệm. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (1976), Cơ quan kiểm tra chuyên trách được thành lập. Qua 10 lần Đại hội, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng, củng cố nội bộ, bảo đảm tính tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. UBKT Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng chương trình công tác toàn khóa, trong đó, xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng cơ quan nhà nước, những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 01/1983) đến nay, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra chấp hành 410.785 đảng viên, gấp 6,5 lần so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ (62.331 đảng viên); kiểm tra, giám sát 11.084 tổ chức gấp 12,5 lần so với tổng số cơ sở đảng trong toàn tỉnh (878 tổ chức); kiểm tra 2.559 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo - khiếu nại trên 3.710 vụ; xử lý kỷ luật 26 tổ chức đảng và 9.266 đảng viên; kiểm tra tài chính về thu chi ngân sách, thu nộp đảng phí 3.297 tổ chức và 18.713 đảng viên. Mặt khác, UBKT các cấp còn thực hiện nhiều nhiệm vụ do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giao. Đặc biệt, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ X của Tỉnh đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với trọng tâm là: “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Ngay đầu nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; ban hành các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng như Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của UBKT Tỉnh ủy, Quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; thành lập nhiều đoàn kiểm tra đối với các tổ chức đảng trực thuộc; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát tại nhiều địa phương, đơn vị…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vẫn còn những hạn chế như: việc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, UBKT chưa đồng đều, chất lượng, hiệu quả chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát một số nơi chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh việc nổi cộm, bức xúc. Công tác giám sát, nắm tình hình thiếu sát sao, chưa kịp thời nên khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên chậm được phát hiện là 1 trong những nguyên nhân phát sinh nhiều đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên; Một số UBKT chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm mà trông chờ chỉ đạo của cấp ủy; vẫn còn biểu hiện dĩ hòa vi quý, xử lý kỷ luật nhẹ trên nặng dưới hoặc chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm; công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát một số nơi chưa chặt chẽ…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Hai là, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm và triệt để. Qua kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân vi phạm, đồng thời chú trọng phát hiện nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để nhân rộng theo phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Ba là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế của Đảng phục vụ đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự tha hóa, biến chất, câu kết, hình thành “nhóm lợi ích”, tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong hoạt động của xã hội.

Bốn là, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; sơ kết các quy chế phối giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Cấp ủy, UBKT các cấp phải thường xuyên đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt, bố trí, luân chuyển cán bộ kiểm tra để có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, công tâm, khách quan, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống của Ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

HỒ VĂN RĂNG
UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582783