Truy cập hiện tại

Đang có 350 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

(TUAG)- Năm 2019, là năm cấp ủy các cấp tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu ban thường vụ cấp ủy xây dựng, ban hành nhiều văn bản để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời tham mưu quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2019, cấp ủy, ban thường vụ các cấp đã kiểm tra 537 tổ chức đảng, 23.898 đảng viên; qua kiểm tra, hầu hết tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra, không có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 406 tổ chức đảng, 2.163 đảng viên; qua giám sát, hầu hết thực hiện khá tốt các nội dung được giám sát, chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 165 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản;… Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 51 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận tổ chức có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; có 50 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 41 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 15 đảng viên, qua xem xét, chưa có cơ sở kết luận 01 đảng viên, tố cáo sai 03 đảng viên, tố cáo đúng và đúng một phần 01 tổ chức đảng và 11 đảng viên; có vi phạm 01 tổ chức đảng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và 11 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 08 đảng viên.

Nhìn chung, cấp ủy và UBKT các cấp đã tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được kịp thời, đúng quy trình, quy định; việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật cơ bản đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định; tăng cường kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách được thực hiện theo quy định; giải quyết hiệu quả một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra thực hiện chưa toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra; công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát ở các địa bàn, lĩnh vực quan trọng còn ít, chưa kịp thời phát hiện những khuyết điểm, vi phạm để xử lý; một số ít cán bộ kiểm tra thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống đã vi phạm quy định đến mức phải thi hành kỷ luật.

Năm 2020, là năm kết thúc nhiệm kỳ, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hai là, chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt là giải quyết kịp thời đơn tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBKT cấp dưới bám sát, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; cử cán bộ kiểm tra tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và theo yêu cầu; chủ động phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp chuẩn bị đề án nhân sự ủy ban kiểm tra khóa mới báo cáo cấp ủy./.

HỒ VĂN RĂNG
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
__________________________
Nguồn: www.angiang.dcs.vn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056305