Truy cập hiện tại

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

An Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

(TGAG)- Sáng 10-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Việt Thành - Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự.


Thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cải tiến lề lối làm việc hướng về cơ sở; công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ; kịp thời tham mưu phối hợp giải quyết những kiến nghị của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội. Nâng cao chất lượng đảng viên, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp. Công tác thanh, kiểm tra, xử lý suy thoái, tham nhũng triển khai hiệu quả hơn. Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 10 nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng: quan tâm lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu nghiêm túc trong công tác tư tưởng, học tập lý luận chính trị; quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành điều lệ đảng; tăng cường công tác dân vận, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng các cấp, để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp sắp tới, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Là dịp nhìn lại, đánh giá từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở từ bối cảnh mới của quá trình hội nhập. Hội nghị không chỉ phục vụ công tác xây dựng đảng, chuẩn bị đại hội Đảng sắp tới còn phục vụ cho định hướng của Trung ương trong sửa đổi điều lệ Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ qua Đảng đã tập trung đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng đặt lên vị trí hàng đầu và sự tập trung lớn hơn nhiệm kỳ trước; đúc kết thực tiễn; quyết liệt kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng... Do đó, công tác xây dựng Đảng được tỉnh cũng đặt lên vị trí quan trọng, tập trung đúng mức và đã đạt nhiều kết quả cụ thể: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới nâng chất công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phản biện xã hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Nhờ đó giữ được sự đồng thuận đoàn kết nhất trí trong đảng và nhân dân.


Tỉnh đã xây dựng tổ chức bộ máy đi đôi xây dựng cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy đảng về sắp xếp, kiện toàn bộ máy phù hợp thực tiễn và hiệu quả hơn, nhất là trong nhất thể hóa các chức danh Đảng, nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh có nhiều cách làm vừa quyết liệt vừa thận trong và phù hợp điều kiện địa phương, làm tới đâu tháo gỡ vướng mắc tới đó. Trong đội ngũ cán bộ quan tâm 2 mặt đạo đức và tinh thần trách nhiệm; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương được nâng lên, ý thức trách nhiệm từng cán bộ đảng viên nâng lên; tính nêu gương tốt hơn, trình độ năng lực cán bộ được nâng lên. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa, nâng chất. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, từ đó hạn chế vi phạm lớn trong Đảng, được Trung ương đánh giá cao. Trong công tác vận hành bộ máy, thực hiện quy chế, quy định của đảng được vận dụng linh hoạt, thông suốt, đảm bảo đoàn kết trong nội bộ đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận thực hiện tốt các quy chế trong đảng. Mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân được nâng lên, cán bộ lo cho dân, đã xây dựng nhiều mô hình tốt, huy động sức dân chăm lo lại cho dân, tạo phong trào sâu rộng hiệu quả trong điều kiện ngân sách còn khó khăn. Nhờ đó, phát triển kinh tế khá hơn, an sinh xã hội tốt. Và qua các việc làm đó tình cảm của Nhân dân đối với cán bộ đảng viên cơ sở được nâng lên.Bí thư Tỉnh ủy cũng thắng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng chưa theo kịp tình hình mới; liên quan công tác chính trị tư tưởng, dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều thách thức, xử lý thông tin còn lúng túng; gương mẫu của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, tính tiên phong gương mẫu chưa đồng đều; định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ còn lúng túng, cần đào tạo đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ... Công tác kiểm tra giám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy còn hạn chế hiệu quả chưa cao...


Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trên cơ sở phân tích kết quả, hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng cần đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực, uy tín, sức hấp dẫn của Đảng để Đảng đủ sức lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân. Đồng thời bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Cần đổi mới tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới cả nội dung, hình thức, phương pháp; nâng cao sức đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt vế năng lực, kỹ năng phản biện xã hội tốt hơn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, cả về nội dung và nhân sự.

Đối với tổ chức bộ máy, cần xác định hình rõ tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở để kiện toàn tổ chức bộ máy, để bộ máy đồng bộ, khoa học và thông suốt. Trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn hoạt động, vận hành tổ chức bộ máy linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn hơn. Trong công tác cán bộ cần xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy tối đa sức sáng tạo, năng lực đội ngũ cán bộ hiện có để hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị rà soát, nghiên cứu, xây dựng đề án quy hoạch đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ tới đáp ứng yêu cầu của tỉnh và theo Nghị quyết 26 của Trung ương ngang tầm nhiệm vụ.


Bên cạnh xây dựng cán bộ về đạo đức, năng lực, công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ nội bộ cần được coi trọng. Phát huy vai trò các cơ quan kiểm tra, nội chính,... quan tâm công tác tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; bảo vệ tốt đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, nhất là từ nay đến Đại hội Đảng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

H-C
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
13122778