Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng bộ thị xã Tân Châu phát huy vai trò của người đứng đầu, trong công tác triển khai Nghị quyết các cấp tại cơ sở

(TGAG)- Trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh An Giang. Đảng bộ thị xã Tân Châu luôn coi trọng và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, thời gian qua, việc phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trên, được Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên có sự đổi mới về phương pháp theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn, nhất là công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện kịp thời, hiệu quả, từ đó khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.  

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu luôn chủ động và tham mưu cho Ban Thường vụ đổi mới, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng, đổi mới hình thức, phương pháp học tập Nghị quyết, kết hợp cả hình thức trực tuyến với phương pháp học tập Nghị quyết truyền thống; quan tâm mở rộng các đối tượng học tập Nghị quyết, thảo luận, trong đó, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy cơ sở, nhằm vận dụng những nội Nghị quyết của Đảng kết hợp với thực tiễn tại địa phương,… Qua đó, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm vững hơn, hiểu sâu hơn về chủ trương, Nghị quyết của Đảng; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy nhấn mạnh: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ thị ủy đã đề ra chủ trương mới đó là, việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng, là do đồng chí Bí thư Cấp ủy cơ sở trực tiếp triển khai; đây là một trong những thuận lợi, để trực tiếp nghiên cứu sâu hơn về Nghị quyết và cũng là điều kiện, là cơ sở để cho các đồng chí truyền đạt triển khai Nghị quyết sát hơn tình hình ở tại địa phương, đơn vị mình. Qua đó, nhằm giúp bản thân các đồng chí Bí thư Cấp ủy cơ sở từng bước phát triển về mặt khả năng tư duy, lập luận và lý luận, phương pháp triển khai Nghị quyết ngày càng có tiến bộ hơn”.  


Các đại biểu tham dự quán triệt Nghị quyết của Đảng

Bên cạnh, Ban Tuyên giáo thị ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một giải pháp quan trọng, hàng đầu. Điểm mới của việc học tập là mở rộng thành phần dự học, ngoài đảng viên còn triệu tập toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,… do đó, việc học tập chuyên đề từng năm 2017, 2018 được nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Hình thức quán triệt, học tập là lồng ghép trong sinh hoạt Chi bộ đảng hàng tháng, các đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề, tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. Kết quả này là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm.   

Có thể nói, thông qua chủ trương đổi mới này, được áp dụng vào thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần đấu tranh phê bình những quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thị xã được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự thống nhất ý chí, hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Xuất phát từ quan điểm người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm cao nhất trước cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của địa phương. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy luôn chú trọng chỉ đạo cho Cấp ủy cơ sở xây dựng Nghị quyết Chuyên đề gắn với nhiệm vụ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị… nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Long Thạnh nhấn mạnh: “Để tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết Chuyên đề về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong sinh hoạt Chi bộ phát huy vai trò, gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, quy định và lấy kết quả nếp sống văn minh đô thị, là một những tiêu chí để xét phân loại chất lượng của Chi bộ và đảng viên cuối năm. Với chủ trương đề ra, nhìn chung, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt kết quả cao, qua đó để người dân thụ hưởng điều kiện sống tốt hơn, môi trường sống an toàn lành mạnh hơn”.

Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy cũng luôn khẳng định, phát huy tốt vai trò quan trọng, nêu gương của Cấp ủy và người đứng đầu trong việc học tập, quán triệt, triển khai, đôn đốc, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, cũng như việc chú ý đổi mới phương pháp, tuyên tuyền miệng, triển khai tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác trong học tập, nghiên cứu thực hiện Nghị quyết của Đảng, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị mình. Qua kết quả thực hiện cho thấy, nơi nào, Cấp ủy, người đứng đầu nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các Nghị quyết của Đảng thì thái độ, ý thức tham gia của các đảng viên, cán bộ, quần chúng nơi đó, cũng rất nghiêm túc và thực chất, không qua loa, đại khái, hời hợt, hình thức; việc học tập Nghị quyết chắc chắn mang lại những hiệu quả thiết thực… Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc, đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long An chú trọng, đưa vào Nghị quyết để áp dụng tại địa phương mình, trong việc thực hiện nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, đã mang lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng thuận cao. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Long An nêu rõ: “Một là, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, muốn hoàn thành nông thôn mới, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu là rất quan trọng; không phải chỉ lãnh đạo, mà tạo niềm tin, tạo khí thế, tạo điều kiện làm để cho mọi cán bộ làm theo; có kiểm tra, khen thưởng, phê bình, phê bình kịp thời, trong đó hết sức chú trọng vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hai là, tạo đồng thuận trong Nhân dân, tạo cho mọi người dân hiểu việc xây dựng nông thôn mới, chính mình là chủ thể, mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích cho gia đình mình và cộng đồng xã hội; để Nhân dân tích cực cùng Đảng, Nhà nước chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thành công xã nông thôn mới một cách bền vững”.  

Để việc triển khai các Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy luôn chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; có phẩm chất, năng lực, uy tín cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, phương pháp báo cáo Nghị quyết. Phát huy đội ngũ báo cáo viên là đồng chí Bí thư Cấp ủy, nắm bắt thông tin liên quan đến Nghị quyết đang triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên tuyền miệng và vai trò của người đứng đầu đơn vị.

Xác định “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của thị xã. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là chú trọng thực hiện các khâu đột phá, nhất là về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII), nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng cơ sở trong việc phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của trên; duy trì và đổi mới hình thức, phương pháp học tập Nghị quyết, kết hợp với hình thức trực tuyến, mở rộng thành phần dự học, nhất là những người có nguy tín, chắc sắc, chức việc trong đồng bào, tôn giáo để kịp thời năm bắt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Trần Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy cho biết thêm: “Ban Tuyên giáo thị ủy tiếp tục tham mưu đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Chủ động dự báo những xu hướng, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đảm bảo công tác nắm bắt dư luận xã hội được thường xuyên, nề nếp, hiệu quả thông qua các kênh, nhất là các kênh thông tin trên mạng xã hội; kịp thời cung cấp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân những thông tin chính xác, để định hướng công tác tư tưởng”.

Đây là chủ trương đổi mới, trong công tác xây dựng Đảng của Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu, đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng thị xã Tân Châu ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31404851