Truy cập hiện tại

Đang có 126 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Phát huy kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong những năm tới

(TGAG)- Trong những năm qua, tình hình khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, những thách thức đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh là hết sức nặng nề. Trên địa bàn tỉnh An Giang, số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị hoạt động công khai, quyết liệt hơn; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện ở một số nơi tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định an ninh, trật tự; hoạt động tôn giáo trái phép và các tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan vẫn còn xảy ra. Tình hình tội phạm về trật xã hội tuy có giảm về số vụ nhưng tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm ma túy và số người nghiện ma túy có xu hướng tăng. Trật tự an toàn giao thông, mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng chưa bền vững.

Nửa nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy An Giang về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đạt được nhiều kết quả. Trong đó, đã quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương nhất là ở khu vực  biên giới, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo; thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, an ninh văn hóa, an ninh thông tin. Chủ động phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra (giảm 22,55% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78,43%, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,3%); phát hiện, đấu tranh triệt xóa trên 3.300 tụ điểm tệ nạn xã hội. Hoạt động của lực lượng Công an trên lĩnh vực quản lý cư trú, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đều có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng, nhất là trong công tác tuần tra kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh các hành vi khai thác cát trái phép. Tai nạn giao thông hằng năm được kéo giảm cả ba tiêu chí, đạt chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân; chỉ đạo tổ chức đa dạng, hiệu quả các hình thức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở và bí thư chi bộ… Các tổ chức cơ sở đảng trong Công an tỉnh đều được lập theo đúng Điều lệ Đảng và quy định của Bộ Chính trị, tương ứng với tổ chức của Công an nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Hướng dẫn số 11 và số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc mở đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và đợt sinh hoạt chuyên đề về nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ và Công an 11 huyện, thị, thành phố lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm. Qua thực hiện, trong Đảng bộ Công an tỉnh hiện nay không có tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà chỉ có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và đã được Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, tùy theo mức độ mà xử lý nghiêm túc, góp phần tăng cường tổ chức kỷ luật trong Công an nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi một số nội dung trọng tâm sau:

- Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” gắn với Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác Công an tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định đây là việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết xử lý các trường hợp CBCS vi phạm tổ chức kỷ luật, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

- Lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ. Khẩn trương triển khai các luật và nghị định về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy./.

An Khôi
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16659149