Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Công tác Xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

(TGAG)- Năm 2016, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.
 
 
Công tác chính trị tư tưởng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm qua, ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ.

 
Các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác sắp xếp, phân công, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ sau Đại hội X Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành xây dựng Đề án của Tỉnh ủy “Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt tỉnh và quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo tiếp tục giải quyết những vấn đề về lịch sử chính trị cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy đảng xây dựng, triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp mình, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức đảng và đảng viên về công tác triển khai quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được triển khai kịp thời, ngày càng được nâng chất.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được quan tâm.

Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện chế độ làm việc theo chương trình, kế hoạch, quy chế; bám sát chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.  

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng năm 2016 còn một số tồn tại, hạn chế như:

Công tác phản tuyên truyền chưa thật sự chủ động, nhạy bén; tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo ở địa phương, cơ sở có lúc chưa kịp thời; việc triển khai và tổ chức thực hiện một số chủ trương của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng có mặt còn chậm so với yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương đã ban hành chưa thường xuyên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng còn chậm; một số ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra chưa đều. Công tác cải cách hành chính trong Đảng còn chậm so với Nhà nước.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2017, công tác xây dựng Đảng tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Các cấp ủy đảng triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong tất cả cán bộ, đảng viên.

Khẩn trương xây dựng Đề án về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; xúc tiến quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Hoàn chỉnh Đề án về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo. Củng cố, kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 82 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng. Ban hành quy định thời gian xử lý, trả lời đối với từng loại công việc; nghiên cứu xây dựng quy trình, rút ngắn thủ tục xin, cho chủ trương, xét duyệt, phê chuẩn các chủ trương theo đề xuất các địa phương, đơn vị./.

VÕ ANH KIỆT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14998754