Truy cập hiện tại

Đang có 318 khách và không thành viên đang online

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(TUAG)- Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban soạn thảo và xúc tiến việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên tinh thần chặt chẽ từng bước, đảm bảo tính khoa học, lấy chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy và yêu cầu thực tế của địa phương để làm mục tiêu mà Đề án cần hướng tới. Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, gồm: 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 4 đảng bộ khối, ngành và 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở (Đảng bộ Trường Đại học An Giang); 802 tổ chức cơ sở đảng với 64.934 đảng viên.

Đồng chí Thái Hữu Phép - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại đại hội.

Qua ba năm thực hiện, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khá tích cực: Duy trì mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đã triển khai thực hiện thành công ở 888/888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh. Mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cũng đã thực hiện khá đầy đủ từ nhiều năm nay. Đối với mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã triển khai thực hiện ở 4/11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh (đồng thời với việc hợp nhất văn phòng cấp uỷ với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp); ở cấp xã đã thực hiện 132/156 xã, phường, thị trấn.

Giải thể văn phòng của các ban đảng tỉnh và chuyển chức năng, nhiệm vụ kế toán, quản trị, lái xe (kèm theo 15 biên chế; mỗi ban đảng tỉnh giảm tương ứng 03 biên chế) về Văn phòng Tỉnh uỷ; đồng thời, sắp xếp lại các phòng chức năng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và các ban xây dựng Đảng tỉnh giảm 08 đầu mối (từ 30 phòng xuống còn 22 phòng).

Thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn của chính quyền: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời Giám đốc Sở Nội vụ và trưởng ban tổ chức cấp uỷ cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ thực hiện ở 04/11 đơn vị; Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thực hiện ở 07/11 cấp huyện; Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra huyện uỷ đồng thời là chánh thanh tra huyện thực hiện ở 02/11 đơn vị; Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện ở 07/11 đơn vị; sắp xếp tổ chức bộ máy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp tỉnh.

Sắp xếp giảm 58 ban chỉ đạo cấp tỉnh do chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm trưởng ban (từ 124 ban chỉ đạo còn lại 66 ban chỉ đạo, đạt 46%). Tỉnh triển khai sáp nhập trung tâm y tế dự phòng và bệnh viện đa khoa cấp huyện thành trung tâm y tế; trung tâm văn hóa và trung tâm thể dục, thể thao cấp huyện thành trung tâm văn hóa - thể thao ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh. Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 03 huyện, thị, thành phố đã hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục, thể thao; việc sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện đã thực hiện đạt 100%.

Tiến hành hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế và thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Tính đến ngày 31/5/2019, toàn Tỉnh có 882 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 70 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015.

Song song với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, Tỉnh xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận, đoàn thể với lộ trình thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021 giảm 163 người (tương đương 11%) so với tổng biên chế năm 2016 là 1.486 người. Biên chế hành chính giai đoạn 2016 - 2019 đã giảm được 193 biên chế công chức (chiếm 6,7%) và trên cơ sở đề án sắp xếp của các sở, ban, ngành tỉnh sẽ giảm tiếp 95 biên chế cho giai đoạn 2020 - 2021, đảm bảo đến năm 2021 sẽ giảm 288 biên chế (chiếm 10%) theo đúng quy định của Trung ương. Biên chế sự nghiệp đến năm 2019 giảm 4.415 biên chế (chiếm 11,36%) so với năm 2015 (năm 2015 là 38.861 biên chế; năm 2019 là 34.446).

Tuy đạt kết quả bước đầu hết sức phấn khởi, quá trình triển khai và tổ chức thực hiện cũng gặp một số vướng mắc: Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, có nhiều nội dung về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ phải triển khai thực hiện từ đầu năm 2018, trong khi một số quy định, hướng dẫn chưa được sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định mới để thống nhất thực hiện; việc thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân chưa được kết hợp đồng bộ, chặt chẽ với cải cách hành chính trong hệ thống chính trị; các điều kiện bảo đảm cho chức danh mới chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể; khối chính quyền, việc giảm đầu mối một số tổ chức mang tính cơ học, chưa quan tâm đúng mức đến yếu tố đặc thù ở từng địa phương nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực đặc thù. Còn có cơ quan sau khi sắp xếp chức năng, nhiệm vụ chưa phù hợp, chưa rõ, chưa phân định trách nhiệm cụ thể...
   
NGUYỄN NHƯ ANH
Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
35201465