Truy cập hiện tại

Đang có 211 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Đồng chí Võ Văn Thưởng dự lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Chiều 12/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Quyết định số 372 - QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 31 thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã khẳng định, lý luận và công tác lý luận, phê bình có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nền văn học, nghệ thuật của một quốc gia, dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc; Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật không những góp phần điều chỉnh, định hướng cho sáng tạo văn hóa, mà còn đánh giá, thẩm định sự tiếp nhận của công chúng; dự báo xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật đương đại. Qua đó, tác động tích cực tới quá trình sáng tạo, tới thị hiếu thẩm mỹ cũng như tới toàn bộ quá trình vận động của lý luận và lịch sử văn học, nghệ thuật.

 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ

Xuất phát từ nhận thức nói trên, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nước nhà; ngày 10/9/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị, có uy tín, có năng lực trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật để tư vấn cho Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực rất quan trọng này.      

Kế thừa những kết quả đã đạt được từ hai nhiệm kỳ trước đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng vừa qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của một số ngành, địa phương, đơn vị; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả nổi bật trên một số phương diện như: trong công tác nghiên cứu khoa học, với các đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học đã thực hiện; Hội đồng đã góp phần lý giải, định hướng những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách của đời sống văn nghệ hiện nay, giúp Ban Bí thư và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ đã được ghi trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là: “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”; 

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là Cơ quan thường trực của Đề án 213 về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”, Hội đồng đã chủ động, tích cực bám sát thực tiễn đời sống văn nghệ của đất nước kịp thời nhận diện, chỉ ra những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật; Đề xuất những giải pháp hiệu quả để đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc đó.   

Bên cạnh đó, Hội đồng đã triển khai được một số công việc quan trọng khác, như: Tổ chức tốt công tác tặng thưởng, hỗ trợ các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình có chất lượng tốt; Hội đồng đã luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật; tham gia định hướng các hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và cung cấp nhiều thông tin quan trọng, bổ ích về đời sống văn hóa, văn nghệ, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong và ngoài nước …

 
 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến thiết thực hiệu quả của đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng và của tất các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XI.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ vừa qua cũng không tránh khỏi những bất cập, hạn chế đó là: Hoạt động lý luận văn nghệ còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, còn xa rời thực tiễn sáng tác, có biểu hiện xơ cứng, kém năng động, giảm sút tác dụng tích cực đối với sáng tác. Chưa thực sự bám sát các sự kiện sáng tác, quảng bá, biểu diễn của các lĩnh vực văn nghệ để kịp thời định hướng các hoạt động phê bình, thẩm định, đánh giá, đồng hành, định hướng. Thiếu một hệ thống tiêu chí tin cậy để đánh giá tác giả và tác phẩm trong tình trạng một số một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống, chưa cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới của đất nước.

Nói về cái được và chưa được trong hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ đại hội XI cũng chính là chỉ ra những yêu cầu đối với Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ đại hội XII rất nặng nề. Việc nghiên cứu, nắm vững những quan điểm mới của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tiễn, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót của Hội đồng trong nhiệm kỳ vừa qua là một yêu cầu rất quan trọng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là cơ quan tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; được Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận văn học, nghệ thuật, đó là: tổ chức nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật; tư vấn để định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ mong muốn, các đồng chí của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 hãy phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các thành viên của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ đại hội XI dù không tiếp tục tham gia hội đồng nhiệm kỳ XII, nhưng với tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, tấm lòng sẽ luôn quan tâm, góp ý cho hoạt động của Hội đồng nói riêng cho công tác văn hóa, văn nghệ của Đảng nói chung.  

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã công bố Quyết định về thành phần Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề nghị các thành viên trong Hội đồng tăng cường đoàn kết, thân ái cộng sự, đề cao bản lĩnh, trách nhiệm nỗ lực phân đấu hoàn thành trọng trách được giao; kết nối, tranh thủ tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, giới lý luận, nhà quản lý văn hóa, vặn học, nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước cho hoạt động của Hội đồng, phục vụ đắc lực đường lối, chính sách văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước.

Thu Hằng/TGTW
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16126023