Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Công văn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Ngày 14-3-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 916-CV/BTGTU V/v tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TGAG đăng nội dung:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1- Tập trung thực hiện những công việc mang tính chất đột phá, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm

Các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá và lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết dứt điểm, lấy kết quả làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.

2- Sinh hoạt thường xuyên, tự phê bình và phê bình trong chi bộ

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 07-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 03-9-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định chi bộ là nơi tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hằng tháng, chi ủy phải căn cứ tình hình chi bộ, xác định nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trích trong các Chuyên đề do Trung ương và Tỉnh ban hành, phân công chi ủy viên, đảng viên chuẩn bị trình bày tại cuộc họp chi bộ. Đồng thời có thể chọn một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức hoặc bài nói, bài viết của Bác Hồ gắn với nội dung chi ủy đã xác định để kể, trình bày một cách súc tích hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để đảng viên cùng trao đổi, thảo luận, rút ra bài học, vận dụng tại cơ quan, đơn vị mình.

- Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư.

Lấy kết quả thực hiện bản cam kết của đảng viên theo tinh thần Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20-06-2017 của Ban Tổ chức Trung ương làm nội dung tự phê bình và phê bình trong chi bộ và căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

3- Tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học

- Tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

- Quan tâm lãnh đạo, chấn chỉnh kịp thời việc học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi, đảng bộ các trường học.

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 2990-CV/BTGTW ngày 28-7-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21-9-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 152/KH-SGDĐT ngày 11-10-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai giảng dạy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông.

4- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19-CT/TU ngày 14-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05... và việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên theo Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.
TRƯỞNG BAN
(đã ký)     
Lê Hồng Khâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18485385