Truy cập hiện tại

Đang có 388 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2017

(TGAG)- Ngày 04-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 608-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 5-2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2017 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước năm 2016, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn  2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016-2017, các hoạt động chuẩn bị tổng kết trao giải cuộc thi.

- Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-24/6/2017); “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2017).

- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ... Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 5-2017

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 5-2017 như: chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (2/5/1917 – 2/5/2017); 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với sự kiện 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2017); Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941); Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941); Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và các hoạt động hướng tới Tháng Du lịch An Giang 2017...

- Tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 và quý II năm 2017; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung 3 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017; kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường...

- Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu bật nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác kiểm tra thị trường hàng hóa; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; dịch cúm gia cầm H5N1; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249184