Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 05-01-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 15-11-2016 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung Trung ương “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 22-11-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Yêu cầu

- Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy đảng tổ chức xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính. Khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện.

- Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải bảo đảm quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với địa phương và bảo đảm điều kiện thực hiện.

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1- Nội dung

- Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), bao gồm:

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

+ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

+ Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (quán triệt trong hội nghị chi, đảng bộ các cấp).

- Dành thời gian để thảo luận các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

2- Đối tượng và phương thức tổ chức

- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng.

- Mở các lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác; triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với các tầng lớp nhân dân.

- Đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện và cán bộ, đảng viên ở cơ sở thời gian học tập trên hội trường trong 01 ngày.

3- Tài liệu học tập

Để giúp các địa phương, các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn ba loại tài liệu: Tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập và tài liệu hỏi – đáp. Cụ thể như sau:

- “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” dùng cho cán bộ chủ chốt: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; ban cán sự đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và tương đương quản lý; cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý.

- “Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở, gồm toàn bộ đảng viên còn lại không phải cán bộ chủ chốt nêu trên.

- “Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.

4- Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động

- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Kế hoạch hành động cá nhân phải được thảo luận, góp ý công khai tại chi bộ, cơ quan, đơn vị và lấy kết quả thực hiện làm cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thực hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

5- Viết thu hoạch cá nhân

Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân và nộp tại chi bộ đang sinh hoạt. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

III- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Đối tượng:

+ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X);
+ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
+ Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, giám đốc doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chuyên viên cao cấp;
+ Báo cáo viên Trung ương, tỉnh;
+ Trưởng phòng và tương đương trở lên đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh;
+ Nguyên tỉnh ủy viên các khóa; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu cư ngụ tại thành phố Long Xuyên;
+ Các đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang có cấp hàm đại tá đã nghỉ hưu đang cư ngụ tại thành phố Long Xuyên;
+ Đại diện Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cơ quan thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại An Giang.
+ Cấp huyện và tương đương: Bí thư, phó bí thư, trưởng Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện thường trực Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố và 3 báo cáo viên.

- Thời gian: 01 ngày:

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

+ Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW.

+ Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW.

- Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Thời hạn: tháng 01-2017.

2- Các lớp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng: Trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu, đội ngũ giảng viên giáo dục lý luận chính trị Trường Đại học An Giang, Trường Cao Đẳng Nghề, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho hội viên.

3- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương

- Đối tượng: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cấp huyện và tương đương; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện và tương đương; Đại diện thường trực, trưởng Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

- Thời gian: 01 ngày.

- Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Thời hạn: tháng 02-2017.

4- Hội nghị cấp cơ sở

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ…).

- Thời gian: 01 ngày.

- Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Thời hạn: tháng 02-2017.

5- Báo cáo viên, kinh phí

5.1- Báo cáo viên

- Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt Nghị quyết tại cấp ủy.

- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Các đồng chí trong thường trực cấp ủy trực tiếp quán triệt nội dung cơ bản các Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW và các dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

5.2- Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.

- Hội nghị học tập, quán triệt cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như: hội trường, âm thanh, ánh sáng, bố trí đủ bàn, ghế ngồi; người học phải được cung cấp tài liệu trước.

- Cấp ủy tổ chức kiểm tra, nắm tình hình học tập của cán bộ, đảng viên; đánh giá viết thu hoạch, đề xuất chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân để rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua.

IV- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1- Về việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội… tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho các đoàn viên, hội viên.

2- Về công tác kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sơ, tổng kết đợt tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp ủy, ban tuyên giáo cấp trên.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở hướng dẫn này, cấp ủy các cấp khẩn trương, nghiêm túc tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của người đứng đầu thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2- Ban Tuyên giáo các cấp cần làm tốt vai trò tham mưu trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Kịp thời gửi lịch triển khai từ cấp huyện đến cơ sở về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tỉnh giám sát, kiểm tra.

- Báo cáo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo tiến độ và báo cáo tổng kết cho cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21786222