Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2016

(TGAG)- Ngày 01-12-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 435-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 12-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào cuộc sống; việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07-01-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, giải pháp Chính phủ tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Thông tin tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới ban hành của tỉnh như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh… 

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn  2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016-2017.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam Bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 12-2016

- Tuyên truyền quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu bật nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

- Tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại hội Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, phản ánh các hoạt động trước, trong và sau Đại hội tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, thông tin, giới thiệu về các dự thảo dự án luật, các báo cáo của Chính phủ trình được thông qua tại kỳ họp; đăng phát những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri, những vấn đề được người dân quan tâm; thông tin các hoạt động chuẩn bị kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX…

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm của tỉnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trước việc ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh…

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 12/2016 như: Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016; ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12); 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); 56 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944); Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12); phản ánh các hoạt động Tết Quân Dân năm 2017…

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa địa phương, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí chào đón lễ Giáng sinh năm 2016 và Tết Dương lịch năm 2017; công tác khuyến học, khuyến tài; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người (sốt xuất huyết, bệnh do virus zika…), phòng tránh các loại dịch bệnh mùa mưa, lũ; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

- Đẩy mạnh truyền thông phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, tình hình sản xuất vụ Đông Xuân, công tác phòng trừ sinh vật hại, dịch bệnh trên cây trồng; truyền thông về biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường; tăng cường cảnh báo, hướng dẫn cộng đồng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở, giông lốc…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30331051