Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

(TGAG)- Ngày 26/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước.
- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, có sức thuyết phục cao và có trọng tâm, trọng điểm; gắn với việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Quốc tế Lao động (01/5).
Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, xứng với tầm vóc lịch sử của của sự kiện 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  (30/4) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Nêu bật những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.
- Nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu và kiên quyết đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước. Tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Làm rõ những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thông qua đó tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và kết quả thực hiện ở các cấp, các ngành; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đấu tranh, phê phán những thông tin sai lệch và các hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; tiếp tục làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông.
- Phản ánh các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong tỉnh và tại các địa phương, đơn vị.

III- CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa Đại thắng mùa Xuân năm 1975 theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Hội trường tỉnh.
- Các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên.

2- Tổ chức gặp mặt, giao lưu để tôn vinh, tri ân người có công; phát động và tổ chức các phong trào thi đua

- Các đơn vị, địa phương quan tâm và tổ chức tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất đước và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp như: gặp mặt, tọa đàm với cựu chiến binh, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử, giao lưu giữa các thế hệ…
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động thăm hỏi đối với đoàn viên, hội viên ở từng xã, phường, khóm, ấp, đặc biệt là ở các căn cứ kháng chiến xưa. Tổ chức gặp mặt thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tri ân người có công; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động ghi nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ.
 
3- Tổ chức tọa đàm, hội thảo và cuộc thi tìm hiểu

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tùy vào điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

4- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như: diễu hành xe hoa, thuyền hoa, sân khấu nước; tổ chức tuần lễ ẩm thực; triển lãm trưng bày, giới thiệu những thành tựu trên các lĩnh vực qua 40 năm xây dựng và phát triển; tổ chức bắn pháo hoa... nhằm phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, giải phóng đất nước.

5- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; biểu dương “người tốt, việc tốt”, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. 
- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh tới cơ sở tăng cường báo cáo, nói chuyện truyền thống vào dịp kỷ niệm.
- Các đơn vị, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức treo cờ Tổ quốc, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

6- Biên soạn, phát hành tài liệu, sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo, tranh ảnh

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xuất bản tập sách “An Giang 40 năm xây dựng và phát triển” và tập sách “Chuyện kể Tức Dụp 128 ngày đêm”; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện bộ phim tư liệu lịch sử “Chiến thắng 30/4 ở An Giang”.
- Tổ chức cuộc triển lãm hình ảnh “Lịch sử Đảng bộ An Giang” và “Thành tựu An Giang 40 năm xây dựng và phát triển”.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://tuyengiaoangiang.vn); chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại hội nghị định hướng công tác tuyên truyền tháng 4-2015; tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 4-2015 với chủ đề kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội xung quanh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan. Tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc sai trái phủ nhận những giá trị lịch sử Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhằm tạo sự thống nhất trong nội bộ và nhân dân.

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy hướng dẫn và chỉ đạo công tác tuyên truyền một cách sâu rộng trên địa bàn. Quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các bảng điện tử, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu… nhằm đảm bảo tính thời sự và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tốt.
Chú ý đến công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo chuyên đề, nói chuyện truyền thống vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Nắm diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tham mưu cấp ủy xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kịp thời định hướng dư luận.

3- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử chiến thắng 30/4 và các hoạt động kỷ niệm.

4- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc hệ thống ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, cổ động trực quan… phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Hướng dẫn các cơ quan và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày kỷ niệm 30-4-2015.

5- Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh động viên văn nghệ sỹ, phóng viên bám sát thực tiễn để phổ biến và sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật hay có giá trị, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

6- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tăng cường thời lượng tuyên truyền, chủ động thực hiện các chuyên mục, tin, bài viết, phóng sự khai thác và chiếu các phim tư liệu lịch sử với nội dung kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)… tạo sự phong phú và hấp dẫn về nội dung, có giá trị thiết thực, có tính giáo dục cao. Kịp thời phản ánh và đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng và Nhà nước.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)!

2- Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình!

3- Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt!

4- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

5- Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21693831