Truy cập hiện tại

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016

(TGAG)- Ngày 06/01/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW, ngày 30-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016 như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước và các mục tiêu, chương trình hành động cách mạng của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Các ngày lễ lớn của đất nước


1.1- Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941- 28/01/2016) và đón Tết Bính Thân

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích sâu sắc những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong 86 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941), đồng thời tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, chú trọng việc tuyên truyền những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ, hội… đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

1.2- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Giới thiệu và quảng bá những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước tới cộng đồng quốc tế.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển.

1.3- Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)

- Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và trong phong trào cách mạng vô sản thế giới.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam.

- Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của Nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan và nguyện vọng tha thiết của Nhân dân.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

- Đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

1.4- Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016)

- Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911).

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.5- Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh những đóng góp to lớn của Nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của Nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để xây dựng tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung trở thành nơi du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, thu hút nhiều du khách ở trong và ngoài nước tới thăm.

1.6- Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016)

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những bài học kinh nghiệm về giành, giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong 71 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những bài học trong hơn 30 năm đổi mới đất nước.

- Những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

2- Hình thức kỷ niệm

- Theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”: Cấp tỉnh không tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm lẻ, các địa phương, đơn vị tùy tình hình thực tiễn mà tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, các nhân vật lịch sử.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (tài liệu, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, bản tin); tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người.

- Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

3- Các ngày kỷ niệm khác

3.1- Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2016); 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2016); 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2016).

Các địa phương, đơn vị, trường học có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu, tờ rơi...), thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về “Tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm, xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”.

3.2- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang; kỷ niệm ngày mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận và các ngày kỷ niệm khác: Các cơ quan, ban ngành có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hình thức kỷ niệm theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2015 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2-
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim... quan tâm hơn tới vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới của Tổ quốc.

3- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước, tăng cường tuyên truyền phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; hạn chế những thông tin tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

4- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh phát động thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thể thao, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

5- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước.

6- Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các chi hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, hấp dẫn; tổ chức các cuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành phát động.

7- Các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về vùng đất An Giang nói riêng, về đất nước và con người Việt Nam nói chung.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!
 2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
 3. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016)!
 4. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)!
 5. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!
 6. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016)!
 7. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016)!
 8. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
 9. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(đã ký)      
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389026