Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023

(TUAG)- Ngày 28/12/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU về  nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. TGAG đăng toàn văn nội dung.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


- Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và những quan điểm, chủ trương, giải pháp của tỉnh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt định kỳ của mỗi tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp gắn với thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Yêu cầu
    
- Việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
    
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Phải tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong xây dựng văn hoá, con người tại mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập


1.1. Nội dung

Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm các nội dung trọng tâm sau đây:

- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay.

1.2. Tài liệu học tập

Chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2023) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn và phát hành (viết tắt là Chuyên đề năm 2023).

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

2.1.1. Tổ chức học tập, quán triệt

- Cấp tỉnh
Ngày 29/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu cấp tỉnh và kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc tỉnh uỷ và cấp xã, phường, thị trấn, một số cơ quan, đơn vị (ở những nơi có đủ điều kiện). Thành phần gồm:
+ Điểm cầu cấp tỉnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; thủ trưởng sở, ngành tỉnh (không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI);…
+ Điểm cầu các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ: Ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy và các thành phần khác do thường trực cấp ủy quyết định.
+ Điểm cầu cấp xã: do thường trực cấp ủy quyết định.

- Cấp huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:
+ Ban Thường vụ cấp ủy chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 cho cán bộ chủ chốt (đối với các đồng chí chưa tham gia học trực tuyến do tỉnh tổ chức).
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I/2023.    

- Cấp ủy cơ sở:
+ Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và đảng viên (đối với các đồng chí chưa tham gia học trực truyến do tỉnh, huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức).
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I/2023.

- Đối với công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,... (chưa là đảng viên) do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt hoặc kết hợp với tổ chức đảng cùng cấp. Thời gian thực hiện trong quý I/2023.

2.1.2. Cam kết thực hiện

Sau khi học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết học tập, làm theo. Đối với đảng viên nộp bản cam kết tại chi bộ đang sinh hoạt. Người chưa là đảng viên thì thủ trưởng đơn vị phân công cán bộ tiếp nhận và quản lý bản cam kết. Hoàn thành trong quý I/2023 (mẫu bản cam kết kèm theo Hướng dẫn này).
Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại cơ quan (tổ chức), đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên được miễn sinh hoạt không bắt buộc phải viết cam kết.

2.1.3. Công tác tuyên truyền
Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề năm 2023 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, báo cáo thời sự…

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2023  vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Tổ chức sinh hoạt định kỳ
Mỗi tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp xây dựng kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2023 (lựa chọn nội dung trong Chuyên đề 2023 để triển khai học tập, làm theo gắn với sinh hoạt định kỳ hằng tháng; có phân công cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên báo cáo nội dung chuyên đề và tham gia thảo luận) và tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn… lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức triển khai Chuyên đề năm 2023 theo Hướng dẫn này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm đầu mối tham mưu cấp ủy, hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện được lồng ghép vào báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tháng 8/2023 (mẫu báo cáo kèm theo Hướng dẫn này).

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt định kỳ.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức học tập và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên.

Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hướng dẫn nghiên cứu, học tập, tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động nội dung Chuyên đề năm 2023 gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

5. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2023 thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp.

Quá trình triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phối hợp xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Hữu Thịnh (đã ký)

Phụ lục đính kèm: Tải tại đây
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177866