Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(TUAG)- Ngày 27/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU về “tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. TGAG đăng toàn văn nội dung.

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Về nội dung, tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt


1.1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt
- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.
- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

1.2. Tài liệu Hội nghị
- Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên).
- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).
- Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân).
- Tài liệu bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị toàn quốc.
- Các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở (nếu có).

2. Về đối tượng, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

2.1. Đối tượng
Toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn Tỉnh đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2.2. Hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

III. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức

Ngày 21, 22/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nối đường truyền trực tuyến đến cấp huyện và cơ sở.

2. Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 21, 22/7/2022.

Lưu ý:
- Các huyện, thị, thành ủy tạo điều kiện cho hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh cư ngụ trên địa bàn cùng tham dự.
- Đảng bộ Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: 1,5 ngày.
- Hoàn thành trong tháng 8/2022.
- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức, đồng thời chủ trì các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

3. Hội nghị cấp cơ sở
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp cơ sở trực thuộc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, đảng viên cơ sở chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 21, 22/7/2022.
- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: 1,5 ngày.
- Hoàn thành trong tháng 8/2022.
- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức, đồng thời chủ trì các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo trong Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

V. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

1- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong Nhân dân; tập trung tuyên truyền các hoạt động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

2- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy đảng, Đảng đoàn Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng nội dung Nghị quyết cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức và quy mô phù hợp.

4- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn này, cấp ủy các cấp khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

2- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:
- Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết thật sự nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
- Gửi lịch triển khai Nghị quyết (cấp huyện và cấp cơ sở) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để giám sát, kiểm tra.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết:
+ Báo cáo tiến độ: sáng thứ Năm hàng tuần (Số hội nghị đã tổ chức, số người tham dự (bao gồm đảng viên và người chưa là đảng viên), tỷ lệ % (đảng viên dự học / tổng số đảng viên).
+ Báo cáo tổng kết: trước ngày 31/8/2022.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị (khi cần thiết).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký) Nguyễn Hữu Thịnh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211033