Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi


Ngày 22-12-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
 
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Hướng dẫn số 135-HD/BTGTW ngày 21-11-2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các Hội nghị Trung ương (khóa XI), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; phát hiện và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương những tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2014; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

- Các hoạt động của các tổ chức đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các tệ nạn xã hội và các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 

1- Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng vào dịp kỷ niệm

- Căn cứ vào Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ bổ sung các tư liệu về Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang giai đoạn 1930 đến nay và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để biên tập thành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 85 Ngày thành lập Đảng (3/2), gửi tới các chi bộ đảng bộ để tổ chức sinh hoạt cho cán bộ, đảng viên.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh căn cứ vào Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu sinh hoạt của đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2- Tổ chức tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng và phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân 

- Các đơn vị, địa phương tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức ở quy mô phù hợp các hình thức kỷ niệm, như: Tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động và anh hùng lực lượng vũ trang; gặp mặt các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; tổ chức trao huy hiệu Đảng; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nói chuyện truyền thống…

- Các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Ất Mùi, thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Tùy điều kiện để tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, như: gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, thi tìm hiểu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các di tích lịch sử...

3- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học

Trường chính trị Tôn Đức Thắng tùy điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về đảng cầm quyền, về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế.

4- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim... phục vụ nhân dân.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

5- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền cổ động trực quan

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; biểu dương “người tốt, việc tốt”, tấm gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện thời sự vào dịp 3/2.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào dịp 3/2 để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

- Các địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền theo quy định.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm; phối hợp và tổ chức tốt việc biên soạn Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015); kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tạo không khí thi đua, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiến hành biên soạn tài liệu hoặc đề cương tuyên truyền phục vụ tốt công tác tuyên truyền ở địa phương, đơn vị; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của địa phương, đơn vị. Tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội tham mưu tốt cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo.

3- Sở Thông tin và Truyền thông định hướng tuyên truyền hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, xuân Ất Mùi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra công tác xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền về Đảng, về Bác Hồ; xử lý nghiêm đối với những ấn phẩm có nội dung sai lệch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và Nhà nước.

4- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao… thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. 

5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi.  

6- Các cơ quan báo chí quan tâm xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự phong phú và hấp dẫn về nội dung; có giá trị thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành. Nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin, bài, các nội dung thông tin tuyên truyền không để xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, thiếu tính định hướng, gây bất lợi cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi!

2- Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)!

3- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

4- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

5- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!

6- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686