Truy cập hiện tại

Đang có 142 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng...

(TUAG)- Ngày 06/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh xin đăng toàn văn hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh căn cứ Hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập

1.1. Nội dung

Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

1.2. Tài liệu học tập

Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa, biên soạn thành các chuyên đề hằng năm; hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa (đồng thời cũng là Chuyên đề năm 2021) đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa. Hoàn thành trong quý III năm 2021.

- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ.

Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, báo cáo thời sự…

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện Chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

Trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và đảng viên.

Hằng năm, mỗi chi bộ xây dựng kế hoạch, từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề để viết bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu (theo Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương) và tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên được miễn sinh hoạt không phải viết cam kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chuyên đề hằng năm; hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức triển khai Chuyên đề toàn khóa theo Hướng dẫn này. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng.  

- Giao ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm đầu mối tham mưu; hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa được lồng ghép vào báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), báo cáo tổng kết (5 năm) kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, lồng ghép thực hiện Chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Triển khai, học tập, quán triệt và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các quy định, quy chế về giám sát, phản biện xã hội, về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tham gia tuyên truyền về Chuyên đề toàn khóa gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ,…

5. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cũng như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, của Tỉnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với các hình thức đa dạng, phù hợp.

Quá trình thực hiện Chuyên đề toàn khóa và hằng năm có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phối hợp xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký) Nguyễn Hữu Thịnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159554