Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW, ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền với những nội dung cụ thể sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

2. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Công tác tuyên truyền cần thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, từng đặc điểm khu vực, địa bàn và bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nói chung và những chính sách, pháp luật có tính đặc thù, chuyên sâu; kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW,  ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 14/8/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; Chỉ thị số 19-CT/TW,  ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Kết luận số 65-KL/TW,  ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 120/2010/QH14 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số lần thứ II; Nghị quyết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III; những quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng về dân tộc, tôn giáo…

3. Phản ánh kết quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo thời gian qua. Trong đó tập trung:

- Làm rõ những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng dân tộc và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

- Phản ánh sự chủ động, tinh thần tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; giá trị tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, không để kẻ xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý, giải quyết kịp thời các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Cổ vũ, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đất nước…

4. Biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình huống phát sinh và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Biểu dương, nhân rộng bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Tôn vinh, biểu dương vai trò đóng góp của đội ngũ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với sự phát triển cộng đồng, xã hội; các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tuyên truyền, vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào sự phát triển địa phương, đất nước.
 
5. Đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, như: Hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng việc xử lý hoạt động dân tộc, tôn giáo vi phạm pháp luật để kích động quần chúng; vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; bóp méo sự thật về tình hình dân chủ, bình đẳng dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, ở Việt Nam... nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

III- CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Thông tin, tuyên truyền trên báo chí về công tác dân tộc, tôn giáo.

2. Tuyên truyền qua các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, tài liệu thông tin chuyên đề, thông tin phục vụ lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ….); thực hiện phóng sự  phản ánh mọi mặt công tác dân tộc, tôn giáo.

3. Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích... trên địa bàn, tại trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng,…

4. Tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện

5. Tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...

6. Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ cở, tăng cường thời lượng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trên các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khu vực biên giới.

7. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các sinh hoạt tôn giáo, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

8. Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng tôn giáo, dân tộc thiểu số đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền theo nội dung, hình thức ở mục II, III của Hướng dẫn này, nhất là đối với những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, đẩy lùi các hủ tục, lạc hậu.

2. Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

2.1. Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai một số nhiệm vụ về công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc về bình đẳng dân tộc, tự do tôn giáo, tín ngưỡng …

- Hướng dẫn ban dân tộc, ban tôn giáo các địa phương chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp và các sở, ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về vấn đề dân tộc, tôn giáo; xử phạt nghiêm minh việc tuyên truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây tâm lý hoang mang, kích động trong cộng đồng nói chung, cộng đồng dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan về dân tộc, tôn giáo theo mục III của Hướng dẫn này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa - Thông tin các địa phương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền cho cộng đồng dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ đồng bào dân tộc, tôn giáo.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đưa nội dung thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo vào chương trình giáo dục trong các nhà trường phù hợp với từng cấp học, nhất là các trường ở khu vực có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Phối hợp với Ban dân tộc, Ban tôn giáo tỉnh tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong hệ thống mình và các tổ chức thành viên.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên, đoàn viên là đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, vận động những người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo.

4. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh

- Chủ động, tích cực tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng các đơn vị, cá nhân, địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tham gia phát hiện, giải quyết những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về dân tộc, tôn giáo nhất là kênh truyền hình bằng tiếng dân tộc; khuyến khích, động viên phóng viên, biên tập viên có nhiều tin bài phản ánh tình hình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; đấu tranh, phản bác các thông tin, quam điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và vi phạm pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

5. Ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

- Phối hợp với phòng dân tộc, phòng nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và hướng trọng tâm về cơ sở.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là những địa bàn có đồng bào theo đạo, phức tạp, nhạy cảm để tham mưu cho cấp ủy đảng có những giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc và vướng mắc có liên quan tới việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

- Phối hợp trong kiểm tra và quản lý việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về dân tộc, tôn giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177625